การพัฒนาสูตรอาหารเทียมสำหรับเลี้ยงหนอนเพื่อผลิตเชื้อไวรัส เอ็น พี วี
#1
การพัฒนาสูตรอาหารเทียมสำหรับเลี้ยงหนอนเพื่อผลิตเชื้อไวรัส เอ็น พี วี
สมชัย สุวงศ์ศักดิ์ศรี, ภัทรพร สรรพนุเคราะห์, รัตนา นชะพงษ์ และอิศเรส เทียนทัด
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การพัฒนาสูตรอาหารเทียมสำหรับเลี้ยงหนอนเพื่อผลิตเชื้อไวรัส เอ็นพีวี ได้ดำเนินการทดลอง ที่ห้องปฏิบัติการอาคารวิจัยและพัฒนาศัตรูธรรมชาติ กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ระหว่างเดือนตุลาคม 2552 – เดือนกันยายน 2553 โดยศึกษาสารเคมีชนิดต่างๆ เพื่อทดแทนวุ้นที่มีราคาสูงจำนวน 6 ชนิด ได้แก่ Carragenan, Modifies starch, Pectin, Gelatin, Gum และ Calcium alginate ผลการทดลองพบว่า สารเคมีบางชนิด ได้แก่ Carragenan, modifies starch และ gelatin สามารถขึ้นรูปไม่แตกต่างจากวุ้นที่ใช้เป็นวัตถุหลักในการผลิตอาหารเทียมสำหรับเลี้ยงหนอนเพื่อผลิตเชื้อไวรัส แต่เมื่อศึกษาเนื้อสัมผัสของสารเคมีแต่ละชนิดนี้ พบว่ามีเพียงสาร Carragenan และ pectin เท่านั้น ที่มีเนื้อสัมผัสด้านความแข็งตัวไม่แตกต่างจากวุ้น แม้จะมีความแตกต่างด้านสีที่เข้มขึ้นเมื่อนำไปผสมกับวัตถุดิบต่างๆในการผลิตอาหารเทียม และอยู่ระหว่างการศึกษาประสิทธิภาพและคุณภาพในการเลี้ยงหนอนชนิดต่างที่ใช้ในการผลิตเชื้อไวรัส เอ็นพีวี


ไฟล์แนบ
.pdf   1184_2552.pdf (ขนาด: 129.13 KB / ดาวน์โหลด: 445)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม