ทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดบั่วกล้วยไม้ Contarinia maculipennis Felt
#1
ทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดบั่วกล้วยไม้ Contarinia maculipennis Felt ในกล้วยไม้
สมรวย รวมชัยอภิกุล, อุราพร หนูนารถ และทวีศักดิ์ ชโยภาส
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การศึกษาประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดบั่วกล้วยไม้ Contarinia maculipennis Felt ในกล้วยไม้ ดำเนินการทดลองที่แปลงเกษตรกร อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ระหว่างเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2551 โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB จำนวน 7 กรรมวิธี 3 ซ้ำ ได้แก่ สารฆ่าแมลง acephate (Acephate 75 %SP 75 %SP) และ imidacloprid (Povado 70 %WG), imidacloprid (Imidacloprid 100SL 10 %SL), emamectin benzoate (Proclaim 1.92 %EC), thiamethoxam/lambda cyhalothrin (Eforia 247ZC 24.7 %ZC), profenofos (Supercron 500 EC 50 %EC) อัตรา 50 กรัม, 8 กรัม, 20, 20, 30, และ 60 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ตามลำดับ หลังการทดสอบพบว่า สารฆ่าแมลง profenofos (Supercron 500 EC 50 %EC) 60 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร มีแนวโน้มประสิทธิภาพดีในการป้องกันกำจัดบั่วกล้วยไม้ ส่วนสารฆ่าแมลง thiamethoxam/lambda cyhalothrin (Eforia 247ZC 24.7 %ZC) และ imidacloprid (Povado 70 %WG) อัตรา 30 มล. และ 8 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร มีประสิทธิภาพรองลงมา และสารฆ่าแมลงที่ใช้ไม่เป็นพิษต่อพืช


ไฟล์แนบ
.pdf   1121_2552.pdf (ขนาด: 134.8 KB / ดาวน์โหลด: 462)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม