วิจัยและพัฒนาสถานภาพการเป็นพืชอาศัยและวิธีกำจัดแมลงด้วยความร้อนกำจัดแมลงวันผลไม้
#1
วิจัยและพัฒนาสถานภาพการเป็นพืชอาศัยและวิธีกำจัดแมลงด้วยความร้อน สำหรับกำจัดแมลงวันผลไม้ในผลลำไยเพื่อการส่งออก
สลักจิต พานคำ, อุดร อุณหวุฒิ, รัชฎา อินทรกำแหง, ชัยณรัตน์ สนศิริ, มลนิภา ศรีมาตรภิรมย์, ชุติมา อ้อมกิ่ง และจารุวรรณ จันทรา
กลุ่มวิจัยการกักกันพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          จากการเลี้ยงเพิ่มปริมาณแมลงวันผลไม้ Oriental Fruit Fly, Bactrocera dorsalis (Hendel) จำนวนมากด้วยอาหารเทียมในห้องปฏิบัติการเพื่อใช้ในการทดลองพบว่า สามารถเพิ่มปริมาณไข่ และหนอนของแมลงวันผลไม้ B. dorsalis ได้ในจำนวนไม่ต่ำกว่า 50,000 ตัว ในห้องปฏิบัติการ จากการศึกษาความทนทานต่อความร้อนของแมลงวันผลไม้ Bactrocera dorsalis ในระยะไข่เปรียบเทียบกับระยะหนอนในผลลำไยด้วยวิธีการอบไอน้ำ (Vapor Heat Treatment, VHT) โดยใส่ไข่ และหนอนวัยที่ 1 ของแมลงวันผลไม้จำนวน 10 ฟอง/ตัวต่อผล เข้าไปในผลลำไยโดยตรง (artificial inoculation) และนำไปอบไอน้ำเพื่อกำจัดแมลงวันผลไม้ ผลการทดลองพบว่า ในการอบผลลลำไยด้วยวิธีการอบไอน้ำที่อุณหภูมิ 46 องศาเซลเซียส นาน 50 นาที มีประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงวันผลไม้ในระยะไข่ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ (จากการทดลองจำนวน 3 ซ้ำ) และในการอบผลลลำไยด้วยวิธีการอบไอน้ำที่อุณหภูมิ 46 องศาเซลเซียส นาน 40 นาที มีประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงวันผลไม้ในระยะหนอนวัยที่ 1 ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ (จากการทดลองจำนวน 2 ซํ้า) แสดงให้เห็นว่าในระยะไข่มีแนวโน้มทนทานต่อความร้อนมากกว่าระยะหนอนวัยที่ 1


ไฟล์แนบ
.pdf   1220_2552.pdf (ขนาด: 150.62 KB / ดาวน์โหลด: 343)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม