การทดสอบประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูที่สำคัญในมันสำปะหลัง
#1
การทดสอบประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูที่สำคัญในมันสำปะหลัง
สุเทพ สหายา, พวงผกา อ่างมณี และวัชริน แหลมคม
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช, ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง

          การทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง ดำเนินการที่กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง และแปลงเกษตรกรอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2551 – ธันวาคม 2552 ผลการทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งโดยวิธีการแช่ท่อนพันธุ์ พบว่า การแช่ท่อนพันธุ์ที่ตัดเป็นท่อนพร้อมปลูก 5 นาที ด้วยสารฆ่าแมลง thiamethoxam 25 %WG, imidacloprid 70 %WG และ dinotefuran 10 %WP อัตรา 4, 4 และ 40 กรัม/น้ำ 20 ลิตร (16, 16 และ 160 กรัม/80 ลิตร/ไร่) มีประสิทธิภาพในการกำจัดเพลี้ยแป้งที่ติดมากับท่อนพันธุ์ และป้องกันการเข้าทำลายของเพลี้ยแป้งนานประมาณ 1 เดือน

          การทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังโดยวิธีพ่นทางใบพบว่า สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้ง ได้แก่ thiamethoxam 25 %WG, dinotefuran 10 %WP, prothiofos 50 %EC, pirimiphos methyl 50 %EC และ thiamethoxam/lambdacyhalothrin 14.1/10.6 %ZC อัตรา 4, 20, 50, 50 และ 10 กรัม หรือมิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร ตามลำดับ หรือการพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งดังกล่าวข้างต้นโดยลดอัตราลงครึ่งหนึ่งของการพ่นสารเดี่ยวแล้วผสมกับ white oil 67 %EC อัตรา 50 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร ในรูปแบบสารเสริมประสิทธิภาพ (Adjuvants) ก็มีประสิทธิภาพดีเช่นเดียวกัน


ไฟล์แนบ
.pdf   1123_2552.pdf (ขนาด: 156.85 KB / ดาวน์โหลด: 367)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 3 ผู้เยี่ยมชม