การศึกษาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชขององุ่นนำเข้าจากประเทศออสเตรเลีย
#1
การศึกษาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชขององุ่นนำเข้าจากประเทศออสเตรเลีย
อลงกต โพธิ์ดี, อดุลย์รัตน์ แคล้วคลาด, วรัญญา มาลี และวาสนา ฤทธิ์ไธสง
กลุ่มวิจัยการกักกันพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชขององุ่นนำเข้าจากประเทศออสเตรเลีย ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2551 - กันยายน 2552 ณ กลุ่มวิจัยการกักกันพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช เพื่อทราบชนิดศัตรูพืชกักกันที่อาจติดมากับผลสดองุ่นนำเข้าจากประเทศออสเตรเลีย และกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงศัตรูพืชที่เหมาะสม ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชข้อมูลศัตรูพืชขององุ่นจากการศึกษารวบรวมรายงานจากทั่วโลกมีศัตรูพืชขององุ่นรวมทั้งสิ้นจำนวน 373 ชนิด ซึ่งเป็นศัตรูพืชขององุ่นที่มีรายงานในประเทศออสเตรเลียจำนวน 120 ชนิด แบ่งเป็น แมลง 45 ชนิด ไร 9 ชนิด ไส้เดือนฝอย 17 ชนิด หอยทาก 1 ชนิด เชื้อรา 20 ชนิด แบคทีเรีย 7 ชนิด ไวรัส 14 ชนิด และวัชพืช 7 ชนิด สำหรับศัตรูองุ่นที่มีรายงานในประเทศไทยพบจำนวน 58 ชนิด แบ่งเป็น แมลง 28 ชนิด ไร 6 ชนิด ไส้เดือนฝอย 12 ชนิด เชื้อรา 5 ชนิด แบคทีเรีย 3 ชนิด ไวรัส 2 ชนิด และวัชพืช 2 ชนิด ซึ่งจะนำไปวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป


ไฟล์แนบ
.pdf   1212_2552.pdf (ขนาด: 127.08 KB / ดาวน์โหลด: 382)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม