การศึกษาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชขององุ่นนำเข้าจากประเทศอินเดีย
#1
การศึกษาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชขององุ่นนำเข้าจากประเทศอินเดีย
อลงกต โพธิ์ดี, สุคนธ์ทิพย์ สมบัติ, ณัฎฐพร อุทัยมงคล, วลัยกร รัตนเดชากุล และอดุลย์รัตน์ แคล้วคลาด
กลุ่มวิจัยการกักกันพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชขององุ่นนำเข้าจากประเทศอินเดีย ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2551 - กันยายน 2552 ณ กลุ่มวิจัยการกักกันพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช เพื่อทราบชนิดศัตรูพืชกักกันที่อาจติดมากับผลสดองุ่นนำเข้าจากประเทศอินเดีย และกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงศัตรูพืชที่เหมาะสม ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชข้อมูลศัตรูพืชขององุ่น จากการศึกษารวบรวมรายงานจากทั่วโลกมีศัตรูพืชขององุ่นรวมทั้งสิ้นจำนวน 373 ชนิด ซึ่งเป็นศัตรูพืชขององุ่นที่มีรายงานในประเทศอินเดียจำนวน 114 ชนิด แบ่งเป็น แมลง 50 ชนิด ไร 9 ชนิด ไส้เดือนฝอย 20 ชนิด เชื้อรา 21 ชนิด แบคทีเรีย 4 ชนิด ไวรัส 7 ชนิด และวัชพืช 3 ชนิด สำหรับศัตรูพืชขององุ่นที่มีรายงานในประเทศไทยพบจำนวน 58 ชนิด แบ่งเป็น แมลง 28 ชนิด ไร 6 ชนิด ไส้เดือนฝอย 12 ชนิด เชื้อรา 5 ชนิด แบคทีเรีย 3 ชนิด ไวรัส 2 ชนิด และวัชพืช 2 ชนิด ซึ่งจะนำไปวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป


ไฟล์แนบ
.pdf   1213_2552.pdf (ขนาด: 127.14 KB / ดาวน์โหลด: 385)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม