การศึกษาชนิดวัชพืชในพืชส่งออก : หน่อไม้ฝรั่ง
#1
การศึกษาชนิดวัชพืชในพืชส่งออก : หน่อไม้ฝรั่ง
จันทร์เพ็ญ ประคองวงศ์, เบญจมาภรณ์ ลิ้มประเสริฐ และมัตติกา ทองรส
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช, สำนักการเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก และสำนักวิจัยพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6

          การศึกษาชนิดวัชพืชในหน่อไม้ฝรั่ง ได้ดำเนินงานสำรวจในแปลงปลูกหน่อไม้ฝรั่งตามภาคต่างๆ ของประเทศไทยคือ ภาคตะวันตกที่จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ภาคกลางที่จังหวัด นครปฐม และสุพรรณบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เริ่มดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2550 ถึงเดือนสิงหาคม 2552 จากการสำรวจและศึกษาชนิดวัชพืชในแปลงปลูกหน่อไม้ฝรั่ง พบวัชพืชทั้งหมด 60 ชนิด จัดจำแนกได้ 24 วงศ์ (family) 54 สกุล (genus) 60 พันธุ์ (species) วัชพืชชนิดที่พบปริมาณมากและมีความถี่ที่สำรวจพบสูงจะจัดเป็นวัชพืชเด่น (dominant species) ของการสำรวจในครั้งนี้โดยพิจารณาจากค่า sum dominance ratio (SDR) ซึ่งพบ 1 พันธุ์/ชนิด คือ แห้วหมู (Cyperus rotundus L.) มีค่า SDR เท่ากับ 19.3 เปอร์เซ็นต์ ส่วนวัชพืชที่พบว่าเด่นลำดับรอง (Co-dominant species) มี 6 ชนิดคือ หญ้าตีนนก (Digitaria ciliaris (Retz.) Koel.) หญ้านกสีชมพู (Echinocloa colona (L.) Link.) ผักขม (Amaranthus viridis L.) น้ำนมราชสีห์ (Euphorbia hirta L.) ผักเบี้ยใหญ่ (Portulaca oleracea L.) และผักเบี้ยหิน (Trianthema protulacastrum L.) มีค่า SDR 8.4, 6.4, 6.2, 5.9, 5.5 และ 5.1 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ ชนิดวัชพืชที่สำรวจพบในครั้งนี้สามารถนำไปจัดทำเป็นบัญชีรายชื่อวัชพืชในแปลงหน่อไม้ฝรั่งเพื่อส่งให้ประเทศคู่ค้าในการส่งออก หรือการขอเปิดตลาดหน่อไม้ฝรั่งตามข้อตกลงมาตรการสุขอนามัยพืช (SPS Agreement) นอกจากนี้ยังใช้เป็นหลักฐานในการสืบค้นข้อมูล และการจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับวัชพืชต่อไป


ไฟล์แนบ
.pdf   1208_2552.pdf (ขนาด: 178.5 KB / ดาวน์โหลด: 654)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม