การคัดเลือกสารฆ่าแมลงกลุ่มต่างๆ ในการป้องกันกำจัดหนอนใยผัก
#1
การคัดเลือกสารฆ่าแมลงกลุ่มต่างๆ ในการป้องกันกำจัดหนอนใยผัก
สุภางคนา ถิรวุธ
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ทำการทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงกลุ่มต่างๆ จำนวน 6 กลุ่ม ในการป้องกันกำจัดหนอนใยผัก Plutella xylostella Linnaeus (Plutellidae : Lepidoptera) ในคะน้า ทำการทดลองในสวนผักของเกษตรกร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ระหวางเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2554 วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 ซ้ำ จำนวน 7 กรรมวิธี คือ ทำการพ่นสารฆ่าแมลง 6 ชนิด ได้แก่ 1) สาร flubendiamide (Takumi 20% WDG) อัตรา 6 กรัม 2) สาร tolfenpyrad (Hachi Hachi 16% EC) อัตรา 40 มล. 3) สาร spinosad (Success120 SC 12% EC) อัตรา 60 มล. 4) สาร fipronil (Ascend 5% SC) อัตรา 60 มล. 5) สาร indoxacarb (Ammate 5% SC) อัตรา 40 มล. 6) สาร chlorfenapyr (Rampage 10% SC) อัตรา 60 มล. โดยทุกอัตราผสมน้ำ 20 ลิตร และ 7) กรรมวิธีไม่พ่นสาร เริ่มพ่นสารเมื่อพบหนอนใยผักระบาด ด้วยเครื่องพ่นสารแบบสูบโยกสะพายหลัง ประกอบหัวฉีดแบบกรวยกลวงด้วยอัตราพ่น 100, 120 และ 140 ลิตร/ไร่ เมื่อคะน้าอายุ 25, 35 และ 45 วัน ตามลำดับ พ่นสารทุก 4 วัน จำนวน 4 ครั้ง ตรวจนับหนอนใยผักบนคะน้า 30 ต้น/แปลงย่อย ก่อนพ่นสารทุกครั้งและหลังพ่นสารครั้งสุดท้าย 4 วัน เก็บเกี่ยวผลผลิตคะน้าในพื้นที่ 1 ตารางเมตร/แปลงย่อย บันทึกจำนวนต้นและน้ำหนักตามคุณภาพตลาด ผลการทดลองพบว่า สาร tolfenpyrad มีประสิทธิภาพในการควบคุมหนอนใยผักได้ดีที่สุด รองลงมาคือ สาร spinosad ให้ผลในการควบคุมไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่จำนวนหนอนยังมีปริมาณที่สูงกว่าค่า ET ทุกกรรมวิธีที่พ่นสารมีประสิทธิภาพในการควบคุมหนอนใยผักได้ดีกว่าแปลงไม่พ่นสาร ยกเว้นกรรมวิธีพ่นสาร flubendiamide


ไฟล์แนบ
.pdf   2089_2554.pdf (ขนาด: 122.32 KB / ดาวน์โหลด: 452)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม