การทดสอบประสิทธิภาพเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการป้องกันกำจัดโรคลำต้นไหม้หน่อไม้ฝรั่ง
#1
การทดสอบประสิทธิภาพเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการป้องกันกำจัดโรคลำต้นไหม้ของหน่อไม้ฝรั่ง
ทัศนาพร ทัศคร, ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล, ธารทิพย ภาสบุตร และเยาวภา ตันติวานิช
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ทดสอบประสิทธิภาพเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการป้องกันกำจัดโรคลำต้นไหม้หน่อไม้ฝรั่งโดยใช้เชื้อรา T. harzianum และ เชื้อแบคทีเรีย B. subtilis ที่ได้ทดสอบแล้วว่ามีประสิทธิภาพดีมาพัฒนารูปแบบการนำไปใช้ในสภาพแปลงให้เหมาะสม โดยวิธีการที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ วิธีการราดดิน วิธีการพ่น และใช้ทั้ง 2 วิธีร่วมกัน ผลการทดลองพบว่า วิธีการใช้เชื้อรา T. harzianum และเชื้อแบคทีเรีย B. subtilis ทุกกรรมวิธีมีประสิทธิภาพดี และสามารถป้องกันกำจัดโรคได้ดีกว่าวิธีการไม่ใส่เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ และเมื่อเปรียบเทียบวิธีการใช้เชื้อรา T. harzianum กับวิธีการใช้เชื้อแบคทีเรีย B. subtilis ในแต่ละกรรมวิธีพบว่า วิธีการใช้เชื้อรา T. harzianum ทุกกรรมวิธีมีประสิทธิภาพดีกว่า และจากการเก็บน้ำหนักผลผลิตรวมหน่อไม้ฝรั่งพบว่า ไม่ว่าจะเป็นวิธีการใช้เชื้อรา T. harzianum หรือวิธีการใช้เชื้อแบคทีเรีย B. subtilis ถ้ามีการนำมาใช้ในวิธีการราดดินร่วมกับการพ่น สามารถเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นได้และมีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดโรคลำต้นไหม้หน่อไม้ฝรั่ง


ไฟล์แนบ
.pdf   1132_2552.pdf (ขนาด: 163.3 KB / ดาวน์โหลด: 723)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม