ศึกษาผลของสารป้องกันกำจัดโรคพืชบางชนิดที่มีต่อเชื้อรา Trichoderma spp.
#1
ศึกษาผลของสารป้องกันกำจัดโรคพืชบางชนิดที่มีต่อเชื้อรา Trichoderma spp. ในการป้องกันกำจัดโรคลำต้นไหม้ของหน่อไม้ฝรั่ง
ทัศนาพร ทัศคร, ธารทิพย ภาสบุตร และพีระวรรณ พัฒนวิภาส
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ในการป้องกันกำจัดโรคลำต้นไหม้ของหน่อไม้ฝรั่งที่เกิดจากเชื้อสาเหตุ Phomopsis asparagi พบว่า สาร azoxystrobin 25%W/V/SC มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดโรคลำต้นไหม้ เพื่อให้ได้ข้อมูลการใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืชร่วมกับการใช้เชื้อรา T. harzianum ในการป้องกันกำจัดโรคลำต้นไหม้หน่อไม้ฝรั่ง งานวิจัยนี้จึงได้ศึกษาผลของสาร azoxystrobin 25%W/V/SC ต่อการเจริญของเชื้อรา T. harzianum และเชื้อรา P. asparagi บนอาหารพิษที่ความเข้มข้น 1, 10, 100 และ 1,000 ppm วัดขนาดโคโลนีของเส้นใยเชื้อราทั้ง 2 ชนิดหลังการทดลองทุก 3, 5, 7 และ 9 วัน ผลการทดลองพบว่า เชื้อรา T. harzianum สามารถเจริญได้ดีทุกความเข้มข้น ส่วนเชื้อรา P. asparagi สามารถเจริญได้เล็กน้อยที่ความเข้มข้น 1 และ 10 ppm และในการทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา P. asparagi โดยเชื้อรา T. harzianum บนอาหารเลี้ยงเชื้อพิษพบว่า เชื้อรา T. harzianum สามารถยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา P. asparagi ได้ดีทุกความเข้มข้น จากผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า สาร azoxystrobin 25%W/V/SC ไม่มีผลต่อการเจริญของเส้นใยเชื้อรา T. harzianum และสามารถนำมาใช้ร่วมกันในการป้องกันกำจัดโรคลำต้นไหม้หน่อไม้ฝรั่งโดยชีววิธี


ไฟล์แนบ
.pdf   1133_2552.pdf (ขนาด: 615.24 KB / ดาวน์โหลด: 784)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม