ศึกษาเทคนิคการเก็บรักษาเชื้อแบคทีเรีย Erwinia carotovora
#1
ศึกษาเทคนิคการเก็บรักษาเชื้อแบคทีเรีย Erwinia carotovora
ณัฎฐิมา โฆษิตเจริญกุล, ดารุณี ปุญญพิทักษ์ และสุรีย์พร บัวอาจ
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          นำเชื้อแบคทีเรียกลุ่ม Erwinia carotovora จำนวน 10 ไอโซเลท ที่มีลักษณะโคโลนีกลมตรงกลางนูนขึ้นเล็กน้อยคล้ายไข่ดาว สีขาวขุ่น มีคุณสมบัติทางชีวเคมีตาม Bergey’s manual of Determinative Bacteriology (1974) มาทดสอบวิธีการเก็บรักษาวิธีต่างๆ จำนวน 8 วิธี โดยมีวางแผนการทดลองแบบ CRD มี 8 กรรมวิธี จำนวน 4 ซ้ำ ทำการตรวจสอบความอยู่รอดของเชื้อแบคทีเรียและความบริสุทธิ์ทุก 3 เดือน บันทึกลักษณะโคโลนี ความมีชีวิตของเชื้อแบคทีเรีย และอัตราการเจริญเติบโตในแต่ละกรรมวิธี ผลการทดลองพบว่า เชื้อแบคทีเรีย E. carotovora จำนวน 10 ไอโซเลท เก็บไว้ด้วยวิธีต่างๆ ทั้ง 8 วิธีเป็นเวลา 24 เดือน ยังคงมีชีวิตอยู่ทั้ง 10 ไอโซเลทที่มีลักษณะโคโลนีและคุณสมบัติทางชีวเคมีตรงตามเดิมทุกประการ


ไฟล์แนบ
.pdf   1258_2552.pdf (ขนาด: 136.45 KB / ดาวน์โหลด: 3,848)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม