การจัดการศัตรูขิงแบบผสมผสาน
#1
การจัดการศัตรูขิงแบบผสมผสาน
ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล, บูรณี พั่ววงษ์แพทย์, สมศักดิ์ ศิริพลตั้งมั่น และเสริมศิริ คงแสงดาว
กลุ่มวิจัยโรคพืช กลุ่มกีฏและสัตววิทยา กลุ่มวิจัยวัชพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การศึกษาการจัดการศัตรูขิงแบบผสมผสาน ระหว่างตุลาคม 2551 - กันยายน 2552 ในแปลงปลูกขิงของเกษตรกร อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยทำการทดลองจำนวน 2 แปลง เป็นแปลงทดสอบ 1 แปลง และแปลงเปรียบเทียบ 1 แปลง มีการสำรวจการระบาดของศัตรูขิงทุกๆ 7 วัน ตั้งแต่ พฤษภาคม – กันยายน 2552 พบเฉพาะโรคเหี่ยวที่เกิดจากแบคทีเรีย R. solanacearum เท่านั้น ไม่พบแมลงศัตรูขิง ได้ทำการป้องกันกำจัดโรคเหี่ยวในแปลงปลูกขิงผสมผสานโดยรีบขุดต้นที่เป็นโรคเหี่ยวออกจากแปลงและโรยด้วยยูเรียและปูนขาวในอัตราส่วน 1 : 10 ทันที่ แต่เนื่องจากมีฝนตกหนักการป้องกันกำจัดโรคเหี่ยวได้ผลไม่เต็มที่ทำให้จนเดือนสุดท้ายก่อนการเก็บเกี่ยวผลผลิต พบโรคเหี่ยวในแปลงถึง 40 % สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้น้ำหนัก 1,100 กิโลกรัม/ไร่ ราคาขายขิงแก่กิโลกรัมละ 13 บาท ในขณะที่แปลงเปรียบเทียบของเกษตรกรเก็บเกี่ยวตั้งแต่ปลูกได้ 3 - 4 เดือน เนื่องจากเป็นโรคมาก โดยเก็บขายเป็นขิงอ่อนขายได้กิโลกรัมละ 5 บาท


ไฟล์แนบ
.pdf   1164_2552.pdf (ขนาด: 130.46 KB / ดาวน์โหลด: 1,491)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม