ศึกษาระยะเวลาการเก็บรักษาเหยื่อโปรโตซัวรูปแบบใหม่
#1
ศึกษาระยะเวลาการเก็บรักษาเหยื่อโปรโตซัวรูปแบบใหม่
ดาราพร รินทะรักษ์, ยุวลักษณ์ ขอประเสริฐ และกรแก้ว เสือสะอาด
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          คัดเลือกเชื้อโปรโตซัว Sarcocystis singaporensis ที่มีความรุนแรงด้วยวิธี bio assay ก่อนนำมาผลิตเหยื่อรูปแบบใหม่ที่ได้เชื้อที่มีความรุนแรงทำให้หนูตาย 100 % จากมูลงูเหลือมเบอร์ S-24 และ S -82 มาผลิตเหยื่อรูปแบบใหม่โดยเติมสารแซนแทนกัม (xanthan gum) มีคุณสมบัติที่เหมาะสมทำให้สปอร์โรซีสต์ของโปรโตซัวมีชีวิตนานขึ้น จากการตรวจสอบการมีชีวิตของเชื้อ S. singaporensis ที่อยู่ใน xanthan gum และถูกเก็บที่อุณหภูมิ 30 ± 2 องศาเซลเซียส นาน 1 เดือน 2 เดือน และ 4 เดือน พบว่าเชื้อยังคงมีชีวิต 100, 100 และ 96 % ตามลำดับ จากการทดสอบประสิทธิภาพของเหยื่อรูปแบบใหม่ด้วยวิธี bio assay พบว่าเหยื่อที่เก็บไว้ที่อุณหภูมิดังกล่าว ทำให้หนูทดลองตาย 70, 50 และ 60% ภายใน 27 วัน โดยเฉลี่ย (17-42 วัน; n=30) การทดลองนี้ยังไม่เสร็จสิ้น อยู่ระหว่างการศึกษาผลของอุณหภูมิต่อการเก็บรักษาเหยื่อโปรโตซัวรูปแบบใหม่นาน 6 เดือน โดยเก็บในสภาพที่แตกต่างกัน 6 กรรมวิธี (เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม)


ไฟล์แนบ
.pdf   1198_2552.pdf (ขนาด: 163.23 KB / ดาวน์โหลด: 680)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม