ศึกษาผลกระทบจากการใช้กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช
#1
ศึกษาผลกระทบจากการใช้กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช  
สุรไกร สังฆสุบรรณ์, ศักดิ์เกษม สุนทรภัทร, เบญจวรรณ จำรูญพงษ์, ป่าน ปานขาว และวาสนา มั่งคั่ง
สำนักผู้เชี่ยวชาญ, สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร, สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช  

          การศึกษาผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 มี 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมศึกษาและพัฒนาผลกระทบของกฎหมายต่อการอนุรักษ์คุ้มครอง และการใช้ประโยชน์พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป พันธุ์พืชปุาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 และกิจกรรมผลกระทบของกฎหมายต่อการอนุรักษ์คุ้มครอง และการใช้ประโยชน์พันธุ์พืชใหม่และพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชที่มีต่อนักปรับปรุงพันธุ์พืช เกษตรกร และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ และเสนอแนวทางบรรเทา หรือแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยการศึกษาจากกฎหมาย สื่อสิ่งพิมพ์ ภายในและต่างประเทศ การสัมภาษณ์เชิงลึกประชุมและสัมมนา นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อให้ทราบผลกระทบที่เกิดขึ้น

          ผลกระทบศึกษาทั้งสองกิจกรรม ผลกระทบที่เกิดจากกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช จะเกิดขึ้นในทิศทางคล้ายๆ กัน คือ ผู้ที่มีส่วนได้เสียยังไม่รู้จัก หรือเข้าใจกฎหมายเพียงพอ ข้อกำหนดบางประการของกฎหมายขัดกับธรรมชาติของการใช้ประโยชน์พันธุ์พืชเป็นอย่างมาก ผลกระทบที่สำคัญของกฎหมายฉบับนี้เกิดจากความหมายของพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป ซึ่งให้ความหมายกว้าง ครอบคลุมถึงพันธุ์พืชทุกพันธุ์ที่มีอยู่ในราชอาณาจักร การบังคับใช้กฎหมายยังทำไม่ได้เต็มตามประสิทธิภาพ ส่วนแนวทางแก้ไขทั้งสองกิจกรรมมีความคิดเห็นสอดคล้องกันคือ ต้องมีการเพิ่มสมรรถนะของพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งด้านความรู้และข้อมูลที่จะใช้ประกอบในการดำเนินการ นอกจากนี้การแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องดำเนินการให้อยู่ภายใต้หลักความสมดุลย์ของประโยชน์ที่จะได้รับ


ไฟล์แนบ
.pdf   20_2555.pdf (ขนาด: 146.38 KB / ดาวน์โหลด: 2,739)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม