ศึกษามาตรการสุขอนามัยพืชในการส่งออกผลส้มโอ
#1
ศึกษามาตรการสุขอนามัยพืชในการส่งออกผลส้มโอ
วรัญญา มาลี, วาสนา ฤทธิ์ไธสง, บุษบง มนัสมั่นคง, พรพิมล อธิปัญญาคม, ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล และศิริพร ซึงสนธิพร
กลุ่มวิจัยการกักกันพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช, กลุ่มบริหารศัตรูพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช, กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และกลุ่มวิจัยวัชพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การศึกษามาตรการสุขอนามัยพืชในการส่งออกผลส้มโอ ดำเนินการที่กลุ่มวิจัยการกักกันพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ระหว่างเดือนตุลาคม 2555 - กันยายน 2556 เพื่อจัดทำข้อมูลพืชและศัตรูพืชสำหรับเสนอเปิดตลาดผลส้มโอไปต่างประเทศ ผลการดำเนินงานได้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับส้มโอ เช่น การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังเก็บเกี่ยว ข้อมูลศัตรูส้มโอในประเทศไทย เช่น ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อพ้อง ชื่อสามัญ ชื่อพืชอาศัย ส่วนของพืชที่ศัตรูพืชเข้าทำลาย อาการ หรือลักษณะการทำลาย การแพร่กระจาย วิธีการป้องกันกำจัด และกระบวนการรับรองสุขอนามัยพืชของผลส้มโอส่งออกไปยังสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และจีน และจะดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชเพื่อทราบชนิดศัตรูพืชที่มีโอกาสเป็นศัตรูพืชกักกันของประเทศผู้นำเข้าในปีต่อไป


ไฟล์แนบ
.pdf   227_2556.pdf (ขนาด: 441.83 KB / ดาวน์โหลด: 1,306)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม