การป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวโดยวิธีพ่นทางใบ
#1
การป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว Coconut black-headed caterpillar; Opisina arenosella (Walker) โดยวิธีพ่นทางใบ
สุเทพ สหายา, พฤทธิชาติ ปุญวัฒโท, พวงผกา อ่างมณี, สุภางคนา ถิรวุธ, สุชาดา สุพรศิลป์, สรรชัย เพชรธรรมรส และสิริวิภา พลตรี
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช


          การป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว ;Opisina arenosella (Walker) ด้วยวิธีการพ่นสารทางใบ ดำเนินการทดลองที่อำเภอเมือง และอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2556 วางแผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ้ำ มี 5 กรรมวิธี ได้แก่ กรรมวิธีการพ่นสาร flubendiamide 20%WG chlorantraniliprole 5.17%SC spinosad 12%SC และ lufenuron 5%EC อัตรา 5 กรัม 20 มิลลิลิตร 20 มิลลิลิตร และ 20 มิลลิลิตร/น า 20 ลิตร ตามลำดับ เปรียบเทียบกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร ผลการทดลองเมื่อใช้ข้อมูลจำนวนหนอนหัวดำที่พบภายหลังการพ่นสาร และข้อมูลการทดลองความเป็นพิษ (bio-assay) ของสารทดลองโดยวิธีจุ่มใบพืช (leaf dipping) พบว่าทุกกรรมวิธีมีประสิทธิภาพป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว โดยการพ่นสาร spinosad 12%SC มีประสิทธิภาพดีที่สุด รองลงมาได้แก่ การพ่นสาร chlorantraniliprole 5.17%SC, flubendiamide 20%WG lufenuron 5%EC ตามลำดับ โดยเครื่องยนต์พ่นสารชนิดแรงดันน้ำสูง แนะนำในมะพร้าวที่มีความสูงไม่เกิน 10 เมตร เนื่องจากถ้าสูงมากเกินไป เครื่องพ่นสารอาจมีแรงดันไม่เพียงพอทำให้ละอองสารจะไม่ทั่วถึง


ไฟล์แนบ
.pdf   230_2556.pdf (ขนาด: 390.4 KB / ดาวน์โหลด: 500)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม