การป้องกันกำจัดแมลงดำหนามมะพร้าว โดยวิธี Trunk injection ราดสารบริเวณรอบคอมะพร้าว
#1
การป้องกันกำจัดแมลงดำหนามมะพร้าว; ฺ Brontispa longissima (Gestro) โดยวิธี Trunk injection ราดสารบริเวณรอบคอมะพร้าวและการใส่สารฆ่าแมลงในถุงชา(ผ้า)
สุเทพ สหายา, พวงผกา อ่างมณี, พฤทธิชาติ ปุญวัฒโท, สุภางคนา ถิรวุธ, สุชาดา สุพรศิลป์, สรรชัย เพชรธรรมรส และสิริวิภา พลตรี
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช


          การป้องกันกำจัดแมลงดำหนามมะพร้าว ;Brontispa longissima (Gestro) ด้วยวิธีการใช้สารในรูปแบบการราดสารบริเวณรอบคอมะพร้าว และการใส่สารในถุงชา(ผ้า) ดำเนินการในสวนมะพร้าวของเกษตรกร 2 แปลง ที่อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วางแผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ า มี 6 กรรมวิธี พบว่าการใช้สาร imidacloprid 70WG, thiamethoxam 25%WGและ dinotefuran 10%WP อัตรา 4, 4 และ 10 กรัมละลายน า 1 ลิตรต่อต้น ราดบริเวณยอดและรอบคอมะพร้าวหรือการใช้สาร cartap hydrochloride 4%GR และ chlorpyrifos 75%WG ใส่ถุงผ้าที่ดัดแปลงคล้ายถุงชา อัตรา 30 กรัม/ต้น มีประสิทธิภาพป้องกันกำจัดแมลงดำหนามมะพร้าวได้นานประมาณ 1 เดือน ส่วนการป้องกันกำจัดแมลงดำหนามมะพร้าวด้วยวิธีฉีดสารเข้าต้น (Trunk injection) ดำเนินการในสวนมะพร้าวของเกษตรกร 2 แปลง ที่อำเภอเมือง และอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำหรับขั้นตอนการเจาะต้นวางแผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ้ำ มี 5 กรรมวิธี ส่วนวิธีทดสอบความเป็นพิษของใบมะพร้าวที่ฉีดสารเข้าต้น วางแผนการทดลองแบบ CRD 4 ซ้ำ มี 5 กรรมวิธี พบว่าการใช้สาร emamectin benzoate 1.92%EC อัตรา 50 มิลลิลิตร/ต้น มีประสิทธิภาพป้องกันกำจัดแมลงดำหนามมะพร้าวได้นานมากกว่า 2 เดือน ในขณะที่การใช้สาร imidacloprid 70WG, thiamethoxam 25%WG และ dinotefuran 10%WP อัตรา 4, 4 และ 10 กรัมต่อต้น ไม่มีประสิทธิภาพป้องกันกำจัดแมลงดำหนามมะพร้าว


ไฟล์แนบ
.pdf   231_2556.pdf (ขนาด: 609.99 KB / ดาวน์โหลด: 583)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม