ประสิทธิภาพสารกำจัดวัชพืชในการกำจัดสาหร่ายหางกระรอก และสาหร่ายพุงชะโด
#1
ประสิทธิภาพสารกำจัดวัชพืชในการกำจัดสาหร่ายหางกระรอก (Hydrilla verticillata Linn.f.) Royle) และสาหร่ายพุงชะโด (Ceratophyllum demersum Linn.) และผลกระทบต่อสัตว์น้ำ
คมสัน นครศรี, ธัญชนก จงรักไทย, ภัทร์พิชชา รุจิระพงศ์ชัย และดาราพร รินทะรักษ์
กลุ่มวิจัยวัชพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช


          การศึกษาประสิทธิภาพสารกำจัดวัชพืช glyphosate, tricropyr, imazapyr, diuron , 2-4,D และ copper sulfate เพื่อกำจัดวัชพืชสาหร่ายหางกระรอก (Hydrilla verticillata (Linn.f.) Royle) และสาหร่ายพุงชะโด (Ceratophyllum demersum Linn.) และผลกระทบต่อสัตว์น้ำ ดำเนินการทดลองในเรือนทดลองพบว่า สารกำจัดวัชพืช diuron อัตรา 240 และ 480 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ สามารถกำจัดวัชพืชสาหร่ายหางกระรอกและสาหร่ายพุงชะโดได้ดีที่ ระยะ 30 วันหลังพ่นสาร ทำให้น้ำหนักสดและน้ำหนักแห้งของสาหร่ายหางกระรอกและสาหร่ายพุงชะโดจากการพ่นสาร diuron ทั้ง 2 อัตรา น้อยกว่าและแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นสารกำจัดวัชพืช copper sufate, glyphosate, tricropyr, imazapyr, 2,4-D และกรรมวิธีไม่พ่นสารกำจัดวัชพืช และจากการศึกษาผลกระทบต่อสัตว์น้ำพบว่าการใช้สารกำจัดวัชพืชทุกชนิดที่ใช้ทดลองไม่ทำให้เกิดความเป็นพิษต่อปลานิล


ไฟล์แนบ
.pdf   232_2556.pdf (ขนาด: 812.97 KB / ดาวน์โหลด: 748)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม