การตรวจสอบเชื้อไวรัส Watermelon silver mottle virus ที่เป็นสาเหตุโรคพืชตระกูลแตง
#1
การตรวจสอบเชื้อไวรัส Watermelon silver mottle virus (WSMoV) ที่เป็นสาเหตุโรคของพืชตระกลูแตงด้วยเทคนิคอณูชีววิทยา
กาญจนา วาระวิชะนี, ปริเชษฐ์ ตั้งกาญจนภาสน์ และวันเพ็ญ ศรีชาติ
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และกลุ่มวิจัยกักกันพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          สำรวจ และเก็บตัวอย่ำงแตงโมที่มีเชื้อไวรัส Watermelon silver mottle virus (WSMoV) สาเหตุโรคในพืชตระกลูแตงในพื้นที่ปลูกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยรวม 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ และมหาสารคาม โดยเก็บตัวอย่างแตงโมที่แสดงอาการคล้ายกับที่เกิดจากทอสโพไวรัสเข้าทำลาย ได้แก่ แสดงอาการด่างจุดวงแหวน แผลเนื้อเยื่อตาย ผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลเข้ม ใบด่าง มาทดสอบรวม 20 ตัวอย่าง เมื่อนำมาตรวจหาเชื้อไวรัส WSMoV ด้วยเทคนิค Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA test) พบผลเป็น positive ที่ค่าดูดกลื่นแสงที่ความยาวคลื่น 540 มำกกว่า 2 เท่าของพืชปกติ (>0.207) ตรวจพบจำนวน 3 ตัวอย่าง นำไปตัวอย่างแตงโมไปสกัดอาร์เอ็นเอเพื่อตรวจสอบด้วยเทคนิคทำงด้านโมเลกุลต่อไป


ไฟล์แนบ
.pdf   242_2556.pdf (ขนาด: 304.16 KB / ดาวน์โหลด: 557)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม