การปรับปรุงพันธุ์หน้าวัวต้านทานต่อโรคเน่าดำ/โรคใบไหม้
#1
การปรับปรุงพันธุ์หน้าวัวต้านทานต่อโรคเน่าดำ/โรคใบไหม้
อมรรัตน์ ภู่ไพบูลย์, ยุทธศักดิ์ เจียมไชยศรี, อภิรัชต์ สมฤทธิ์, พีระวรรณ พัฒนวิภาส, ธารทิพย ภาสบุตร และพัชราภรณ์ ลีลาภิรมย์กุล
ผู้เชี่ยวชาญ สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช, กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และกลุ่มวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1

          ได้ศึกษาปฏิกิริยาของหน้าวัวพันธุ์พื้นเมืองและสายพันธุ์/พันธุ์ลูกผสมกรมวิชาการเกษตรต่อโรคเน่าดำที่มีสาเหตุจากรา Phytophthora parasitica Dastur ระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2556 โดยปลูกเชื้อแก่ใบหน้าวัวด้วยวิธีเด็ดใบ ปลูกเชื้อด้วยรา P. parasitica ไอโซเลท 46-An Ba K 1 L ดังนี้

          ผลการทดสอบหน้าวัวจากศูนย์วิจัยพืชสวนลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2554 จำนวน 50 สายพันธุ์/พันธุ์ พบว่า หน้าวัวสายพันธุ์ 095 เป็นสายพันธุ์ที่ต้านทานต่อโรคเน่าดำ ไม่แสดงอาการเป็นโรค ขนาดแผลไม่ขยาย ต้านทานปานกลาง 25 สายพันธุ์/พันธุ์ และอ่อนแอต่อโรคเน่าดำ 24 สายพันธุ์/พันธุ์ ได้ทดสอบระหว่างเดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนกันยายน 2555 จำนวน 64 สายพันธุ์/พันธุ์ พบว่า หน้าวัวสายพันธุ์ HC 075 เป็นสายพันธุ์ที่ต้านทานต่อโรคเน่าดำ พืชไม่เป็นโรค หน้าวัวสายพันธุ์ HC 054, HC 097 และ HC 125 ต้านทานต่อโรคเน่าดำ แสดงอาการเป็นโรคเล็กน้อย แต่ขนาดแผลไม่ขยาย ต้านทานปานกลาง 29 สายพันธุ์/พันธุ์ และอ่อนแอต่อโรค 30 สายพันธุ์/พันธุ์ และระหว่างเดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556 ได้ทดสอบ หน้าวัวจำนวน 67 สายพันธุ์/พันธุ์ ไม่พบ พันธุ์ที่ต้านทานต่อโรคเน่าดำ หน้าวัว 46 สายพันธุ์/พันธุ์ ต้านทานปานกลาง และหน้าวัว 31 สายพันธุ์/พันธุ์ อ่อนแอต่อโรค

          ผลการทดสอบหน้าวัวจากศูนย์บริการวิชาการฯ เชียงใหม่ (ฝาง) อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2554 จำนวน 27 สายพันธุ์/พันธุ์ ไม่พบ หน้าวัวที่แสดงความต้านทานต่อโรคเน่าดำ ต้านทานปานกลาง 13 สายพันธุ์/พันธุ์ และอ่อนแอต่อโรคเน่าดำ 14 สายพันธุ์/พันธุ์ ระหว่างเดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนกันยายน 2555 จำนวน 30 สายพันธุ์/พันธุ์ พบ หน้าวัวสายพันธุ์ที่ได้จากการผสมระหว่างเปลวเทียนนอก กับ Fantasia, เปลวเทียน กับผกามาศ และ Tropical กับเปลวเทียนต้านทานต่อโรคเน่าดำ แสดงอาการเป็นโรคเล็กน้อย แต่ขนาดแผลไม่ขยาย หน้าวัว 7 สายพันธุ์/พันธุ์ ต้านทานปานกลาง และหน้าวัว 20 สายพันธุ์ อ่อนแอต่อโรคเน่าดำ ระหว่างเดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556 ทดสอบจำนวน 8 คู่ผสม 43 สายพันธุ์ ไม่พบ หน้าวัวที่ต้านทานต่อโรคเน่าดำ พบหน้าวัว 17 สายพันธุ์ ต้านทานปานกลาง และ 26 สายพันธุ์ อ่อนแอต่อโรคเน่าดำ


ไฟล์แนบ
.pdf   245_2556.pdf (ขนาด: 1.59 MB / ดาวน์โหลด: 1,983)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม