การจัดการโรคต้นเหี่ยวของฝรั่ง
#1
การจัดการโรคต้นเหี่ยวของฝรั่ง
ธิติยา สารพัฒน์ และพจนา ตระกลูสุขรัตน์
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช


          โรคเหี่ยวของการปลูกฝรั่งมีปัญหาหลักที่ส่งผลให้เกิดความสูญเสียของผลผลิต ที่แสดงอาการใบไหม้ ยอดเหี่ยว กิ่งแห้ง ต้นทรุดโทรม โคนต้นและรากถูกทำลาย ทำให้ฝรั่งยืนต้นตายเป็นจำนวนมากและเชื้อโรคสามารถลุกลามได้รวดเร็ว สาเหตุเกิดจากเชื้อรา Nalanthamala psidii ซึ่งผลการทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดโรคพืช 12 ชนิด พบว่ามีสารป้องกันกำจัดโรคพืช 7 ชนิด ที่มีประสิทธิภาพดีในในการควบคุมการเจริญของเชื้อราดังกล่าวที่ระดับความเข้มข้น 500 ppm ในระดับห้องปฏิบัติการคือ Prochloraz 45%EC Benomyl 50%WP Pyraclostrobin 25%WV Etridiazole 25%SC Thiram 80%WG Tetraconazole 40%EW Difenoconazole 25%EC


ไฟล์แนบ
.pdf   252_2556.pdf (ขนาด: 465.57 KB / ดาวน์โหลด: 883)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: