การเฝ้าระวังการแพร่กระจายของราสนิมในข้าวโพด
#1
การเฝ้าระวังการแพร่กระจายของราสนิม (tropical maize rust) : Physopella zeae (Mains) Cummins & Ramachar ในข้าวโพด
สุณีรัตน์ สีมะเดื่อ, พรพิมล อธิปัญญาคม, ชนินทร ดวงสอาด และอภิรัชต์ สมฤทธิ์
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          จากการสำรวจการเกิดโรคราสนิมข้าวโพด ระหว่างพฤศจิกายน 2553 ถึงกันยายน 2554 เพื่อทราบสถานการณ์ การปรากฏ หรือไม่ปรากฏและการแพร่กระจายของรา Physopella zeae สาเหตุโรค tropical maize rust ในแหล่งปลูกข้าวโพด 43 พื้นที่ จาก 21 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ สุโขทัย พิษณุโลก ตาก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี เลย ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ จันทบุรี กระบี่ สตูล และ สงขลา ผลการสำรวจ ไม่พบโรค tropical maize rust ที่เกิดจากเชื้อ Physopella zeae พบแต่ราสนิมที่เกิดจากเชื้อ Puccinia polysora และได้จัดทำและเก็บตัวอย่างแห้งโรคราสนิมที่เกิดจาก P. polysora จำนวน 118 ตัวอย่าง ส่งเข้าพิพิธภัณฑ์ตัวอย่างแห้งโรคพืช เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับการตรวจสอบยืนยันการปรากฏของโรค


ไฟล์แนบ
.pdf   2182_2554.pdf (ขนาด: 88.19 KB / ดาวน์โหลด: 890)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม