สัณฐานวิทยาของเมล็ดวัชพืชวงศ์หญ้างวงช้าง Boraginaceae
#1
สัณฐานวิทยาของเมล็ดวัชพืชวงศ์หญ้างวงช้าง Boraginaceae
ศิริพร ซึงสนธิพร และธัญชนก จงรักไทย
กลุ่มวิจัยวัชพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช


          ศึกษาสัณฐานวิทยาของเม็ดวัชพืชวงศ์หญ้างวงช้าง โดยการสำรวจ และรวบรวมตัวอย่างพืชสด และเมล็ด ร่วมกับการปลูกเพื่อรวบรวมเมล็ด รวบรวมตัวอย่างได้แล้ว 8 ชนิด ไม่สามารถระบุชื่อได้ 2 ชนิด และได้ตัวอย่างเมล็ดแล้ว 5 ชนิด อยู่ระหว่างการรวบรวมเมล็ดและสำรวจเพิ่มเติม


ไฟล์แนบ
.pdf   268_2556.pdf (ขนาด: 1.39 MB / ดาวน์โหลด: 1,326)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม