อนุกรมวิธานผีเสื้อกลางคืนวงศ์ย่อย Pyraustinae
#1
อนุกรมวิธานผีเสื้อกลางคืนวงศ์ย่อย Pyraustinae
สุนัดดา เชาวลิต, ลักขณา บำรุงศรี, ชมัยพร บัวมาศ, อิทธิพล บรรณาการ, ชฎาภรณ์  เฉลิมวิเชียรพร,  เกศสุดา สนศิริ,
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การศึกษาอนุกรมวิธานผีเสื้อกลางคืนวงศ์ย่อย Pyraustinae ให้ได้ชื่อวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ลักษณะความแตกต่างพร้อมแนวทางการวินิจฉัยชนิด พืชอาศัย และเขตการแพร่กระจายของผีเสื้อกลางคืนวงศ์ย่อย Pyraustinae เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการจัดทำรายชื่อชนิดแมลงศัตรูพืช รองรับปัญหาด้านการนำเข้า - ส่งออกพืชในอนาคต ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2554 ในแหล่งปลูกพืชทั่วไป ทั้งพื้นที่เกษตร และพื้นที่ป่า ทั่วทุกภาคของประเทศไทย นำตัวอย่างที่สำรวจได้มาจำแนกชนิด ณ ห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานอนุกรมวิธานแมลง กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช จากการศึกษาครั้งนี้พบผีเสื้อกลางคืนวงศ์ย่อย Pyraustinae ทั้งหมด 4 ชนิด ได้แก่ Leucinodes orbonalis Guenée, Omiodes diemenalis Guenée, Maruca vitrata Fabricius และ Diaphania indica (Saunders) ตัวอย่างผีเสื้อทั้งหมดนำเก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์แมลง กรมวิชาการเกษตร การทดลองเรื่องนี้ยังไม่สิ้นสุดต้องดำเนินการต่อในปี 2555


ไฟล์แนบ
.pdf   2193_2554.pdf (ขนาด: 191.99 KB / ดาวน์โหลด: 2,229)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม