ปฏิกิริยาของพันธุ์หน้าวัวลูกผสมต่อโรคเน่าดำที่มีสาเหตุจากรา Phytophthora parasitica
#1
ปฏิกิริยาของพันธุ์หน้าวัวลูกผสมต่อโรคเน่าดำที่มีสาเหตุจากรา Phytophthora parasitica
อมรรัตน์  ภู่ไพบูลย์, ยุทธศักดิ์ เจียมไชยศรี, พัชราภรณ์  ลีลาภิรมย์กุล และพีระวรรณ พัฒนวิภาส
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และกลุ่มวิชาการ สำนักวิจัยพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1

          ศึกษาปฏิกิริยาของพันธุ์หน้าวัวลูกผสมต่อโรคเน่าดำที่มีสาเหตุจากรา Phytophthora parasitica ระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2554 โดยปลูกเชื้อแก่ใบหน้าวัวด้วยวิธีเด็ดใบ ทดสอบหน้าวัวพันธุ์พื้นเมืองและสายพันธุ์/พันธุ์ลูกผสมกรมวิชาการเกษตร จากศูนยวิจัยพืชสวนลำปาง อำเภอหางฉัตร จังหวัดลำปาง จำนวน 50 พันธุ์/สายพันธุ์ พบว่า หลังจากการปลูกเชื้อด้วยรา P. parasitica ไอโซเลท 46-An Ba K 1 L พบหน้าวัวสายพันธุ์ 095 เป็นสายพันธุ์ที่ต้านทานต่อโรคเน่าดำ ไม่แสดงอาการเป็นโรค ขนาดแผลไม่ขยาย หน้าวัว 25 สายพันธุ์/พันธุ์ ต้านทานปานกลาง และหน้าวัว 24 สายพันธุ์/พันธุ์ อ่อนแอต่อโรคเน่าดำ และได้ทดสอบหน้าวัวพันธุ์พื้นเมืองและสายพันธุ์/พันธุ์ ลูกผสมกรมวิชาการเกษตร จากศูนย์บริการวิชาการฯ เชียงใหม (ฝาง) อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม จำนวน 27 สายพันธุ์/พันธุ์ ไม่พบหน้าวัวที่แสดงความต้านทานต่อโรคเน่าดำ หน้าวัว 13 สายพันธุ์/พันธุ์ ต้านทานปานกลาง และหน้าวัว 14 สายพันธุ์/พันธุ์ อ่อนแอต่อโรคเน่าดำ
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม