สารฆ่าไรบางชนิดที่ก่อให้เกิดการระบาดมากขึ้นของไรแดงแอฟริกัน
#1
สารฆ่าไรบางชนิดที่ก่อให้เกิดการระบาดมากขึ้นของไรแดงแอฟริกัน
อัจฉราภรณ์ ประเสริฐผล, มานิตา คงชื่นสิน, พิเชฐ เชาวน์วัฒนวงศ์, พลอยชมพู กรวิภาสเรือง และวิมลวรรณ โชติวงศ์
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

         ผลของสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชบางชนิดต่อปริมาณไรแดงแอฟริกันและศัตรูธรรมชาติ โดยเป็นไรแดงชนิด Eutetranychus africanus (Tucker) ในแปลงส้มเกษตรกร อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร วางแผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ้ำ 5 กรรมวิธี ก่อนทำการทดลอง สุ่มนับจำนวนไรแดงก่อนการพ่นสารแล้วจึงพ่นสารป้องกันกำจัดไรติดต่อกันทุก 14 วัน รวม 3 ครั้ง ตามกรรมวิธี ทำการตรวจนับจำนวนไรหลังพ่นสาร 7 วัน พบว่าจำนวนไรเฉลี่ยทุกกรรมวิธีลดลง รวมถึงกรรมวิธีไม่พ่นสารจึงยังไม่สามารถสรุปได้


ไฟล์แนบ
.pdf   2125_2554.pdf (ขนาด: 80 KB / ดาวน์โหลด: 707)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม