การเปรียบเทียบพันธุ์มันสำปะหลังเบื้องต้น : เพื่อเก็บเกี่ยวอายุสั้น (ลูกผสมปี 2555)
#1
การเปรียบเทียบพันธุ์มันสำปะหลังเบื้องต้น : เพื่อเก็บเกี่ยวอายุสั้น (ลูกผสมปี 2555)
กุสุมา รอดแผ้วพาล, จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข, วิระศักดิ์ เทพจันทร์, ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ, สุวลักษณ์ อะมะวัลย์, กุลชาต นาคจันทึก และอดิศักดิ์ สายนภา
ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง

          การเปรียบเทียบพันธุ์มันสำปะหลังเบื้องต้นเพื่อเก็บเกี่ยวอายุสั้น ในปี 2557/58 ได้นำพันธุ์มาจากการคัดเลือกครั้งที่ 2 (ปลูกแบบต้นต่อแถวของลูกผสมปี 2555) จำนวน 82 พันธุ์ โดยใช้พันธุ์ระยอง 5 และระยอง 9  เป็นพันธุ์เปรียบเทียบ ดำเนินการที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง ปลูกเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 เก็บเกี่ยวเมื่ออายุครบ 8 เดือน วันที่ 19 มกราคม 2558 ผลการทดลองพบว่า จากการพิจารณาคัดเลือกพันธุ์ โดยเปรียบเทียบลักษณะต่างๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ผลผลิตหัวสด เปอร์เซ็นต์แป้ง ผลผลิตแป้ง ผลผลิตมันแห้ง ดัชนีเก็บเกี่ยวและลักษณะทรงต้น โดยเปรียบเทียบกับพันธุ์มาตรฐาน สามารถคัดเลือกไว้ได้ 14 พันธุ์ ได้แก่ CMR55-08-8 CMR55-09-6 CMR55-09-22 CMR55-12-51 CMR55-20-64 CMR55-36-52 CMR55-38-2 CMR55-46-18 CMR55-46-56 CMR55-74-3 CMR55-125-1 CMR55-147-23 CMR55-154-114 และ CMR55-158-82 โดยมีน้ำหนักหัวสดเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.03 - 3.56 กิโลกรัม มีเปอร์เซ็นต์แป้งอยู่ระหว่าง 21.30 - 33.10 เปอร์เซ็นต์ ผลผลิตแป้งอยู่ระหว่าง 0.56 - 1.06  กิโลกรัมต่อต้น ผลผลิตมันแห้งอยู่ระหว่าง 0.83 - 1.43 กิโลกรัมต่อต้น ดัชนีเก็บเกี่ยวเฉลี่ยระหว่าง 0.59 - 0.78 และลักษณะทรงต้นอยู่ในระดับ 1 - 2 คะแนน ซึ่งจะได้นำไปปลูกคัดเลือกในขั้นตอนเปรียบเทียบมาตรฐานพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อเก็บเกี่ยวอายุสั้นในปี 2558/59 ต่อไป


ไฟล์แนบ
.pdf   39_2557.pdf (ขนาด: 177.03 KB / ดาวน์โหลด: 497)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม