ทดสอบเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเคมีตามลักษณะเนื้อดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังจังหวัดชัยนาท
#1
ทดสอบเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเคมีตามลักษณะเนื้อดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง จังหวัดชัยนาท
ละเอียด ปั้นสุข, เครือวัลย์ บุญเงิน, จันทนา ใจจิตร, ศักดิ์ดา เสือประสงค์, อรัญญา ภู่วิไล, วันชัย ถนอมทรัพย์ และอดิศักดิ์ คำนวณศิลป์
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5

          ทำการทดสอบเทคโนโลยีการให้ปุ๋ยเคมีตามลักษณะเนื้อดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง ร่วมกับเกษตรกร ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ระหว่างตุลาคม 2555 - กันยายน 2557 ดำเนินงาน 2 กรรมวิธี ได้แก่กรรมวิธีเกษตรกรเป็นวิธีการที่เกษตรกรเคยปฏิบัติ และกรรมวิธีทดสอบโดยการใส่ปุ๋ยเคมีตามลักษณะเนื้อดิน ดำเนินการทดสอบ 2 ปี ผลการทดสอบพบว่า มันสำปะหลังกรรมวิธีทดสอบได้ผลผลิตเฉลี่ย 5,619 กก/ไร่ กรรมวิธีเกษตรกรเฉลี่ย 4,818 กก/ไร่ กรรมวิธีทดสอบสูงกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ รายได้สุทธิในกรรมวิธีทดสอบเท่ากับ 7,844 บาท/ไร่ กรรมวิธีเกษตรกร 7,160 บาท/ไร่ ซึ่งกรรมวิธีทดสอบสูงกว่า 9.55 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อวิเคราะห์สัดส่วนรายได้ต่อการลงทุน (BCR) พบว่ากรรมวิธีทดสอบมีค่าเท่ากับ 2.50 และกรรมวิธีเกษตรกรมีค่า 2.77 ซึ่งทั้ง 2 กรรมวิธีมีค่า BCR มากกว่า 1 แสดงว่ามีรายได้มากกว่ารายจ่าย กิจกรรมนั้นมีกำไร และมีความเสี่ยงน้อยทำการผลิตได้


ไฟล์แนบ
.pdf   50_2557.pdf (ขนาด: 235.35 KB / ดาวน์โหลด: 444)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม