ความหลากชนิดของด้วงงวงในเขตสงวนชีวมณฑลสะแกราช
#1
ความหลากชนิดของด้วงงวงในเขตสงวนชีวมณฑลสะแกราช
อิทธิพล บรรณาการ, สุนัดดา เชาวลิต, ชมัยพร บัวมาศ, ชฎาภรณ์ เฉลิมวิเชียรพร, เกศสุดา สนศิริ และสิทธิศิโรดมภ์ แก้วสวัสดิ์
กลุ่มงานอนุกรมวิธานแมลง กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          สำรวจ รวบรวมด้วงงวงในเขตสงวนชีวมณฑลสะแกราช สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2554 นำตัวอย่างด้วงงวงที่รวบรวมได้มาศึกษาลักษณะทางอนุกรมวิธานเพื่อตรวจจำแนกชนิด ณ ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานอนุกรมวิธานแมลง กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช สามารถจำแนกชนิดด้วงงวงได้ 8 ชนิด 88 ตัวอย่าง ซึ่งอยู่ในอันดับ Coleoptera วงศ์ Curculionidae ได้แก่ ด้วงยีราฟ Apoderus notatus Fabricius 1 ตัวอย่าง ด้วงงวงเล็ก Apion sp. 80 ตัวอย่าง ด้วงงวง Colobodes sp. 1 ตัวอย่าง ด้วงงวง Cyphicerus sp. 1 ตัวอย่าง ด้วงงวง Astycus lateris 2 ตัวอย่าง ด้วงงวง Sybulus sp. 1 ตัวอย่าง ด้วงงวง Phytoscaphus sp. 1 ตัวอย่าง และด้วงงวง Tadius sp. 1 ตัวอย่าง การทดลองเรื่องนี้ยังไม่สิ้นสุดต้องดำเนินการต่อในปี 2555


ไฟล์แนบ
.pdf   2231_2554.pdf (ขนาด: 72.12 KB / ดาวน์โหลด: 1,002)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม