ผลของระยะปลูกและจำนวนต้นต่อหลุมของถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่นMHS17ในแหล่งปลูกแม่ฮ่องสอน
#1
ผลของระยะปลูกและจำนวนต้นต่อหลุมของถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่น MHS17 ในแหล่งปลูกจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สุริยนต์ ดีดเหล็ก, มณเทียน แสนดะหมื่น, ว่าที่ร้อยตรีหญิง กัญญารัตน์ สุวรรณ และรัชนี โสภา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน และศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่

          การศึกษาผลของระยะปลูกและจำนวนต้นต่อหลุมของถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่น MHS17 ในแหล่งปลูกจังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ในโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการนำไปใช้ประโยชน์ของถั่วเหลือง     ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาถั่วเหลือง ดำเนินการภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน ในปี 2556 - 2557 ทั้งฤดูแล้งและฤดูฝน มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบระยะปลูกและจำนวนต้นต่อหลุมที่เหมาะสมสำหรับการผลิตถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่น MHS 17 เพื่อให้ได้ผลผลิตและคุณภาพที่ดี โดยวางแผนการทดลองแบบ split plot design Main plot ได้แก่ ระยะปลูก 2 ระยะ คือ 1. ระยะ 50 x 20 เซนติเมตร และ 2. ระยะ 40 x 20 เซนติเมตร Sub plot ได้แก่ จำนวนต้นต่อหลุม 3 ระดับ คือ 1. 2 ต้นต่อหลุม 2. 3 ต้นต่อหลุม และ 3. 4 ต้นต่อหลุม ในฤดูแล้ง ปี 2556 และ ปี 2557 พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซนต์ การปลูกถั่วเหลืองโดยใช้ระยะปลูก 40 x 20 เซนติเมตร ถั่วเหลืองให้ผลผลิตสูงสุด คือ 329 กิโลกรัมต่อไร่ สำหรับจำนวนต้นต่อหลุมพบว่า การปลูกถั่วเหลืองโดยใช้จำนวนต้น 3 ต้น และ 4 ต้นต่อหลุม ถั่วเหลืองให้ผลผลิตสูงกว่าการปลูกถั่วเหลืองโดยใช้จำนวนต้น 2 ต้นต่อหลุม ในฤดูฝนพบว่า ผลผลิตถั่วเหลืองไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซนต์ การปลูกถั่วเหลืองโดยใช้ระยะปลูก 50 x 20 เซนติเมตร และ 40 x 20 เซนติเมตร ถั่วเหลืองให้ผลผลิตระหว่าง 394 - 420 กิโลกรัมต่อไร่ สำหรับจำนวนต้นต่อหลุมพบว่า การปลูกถั่วเหลืองโดยใช้จำนวนต้น 2 ต้น 3 ต้น และ 4 ต้นต่อหลุม ถั่วเหลืองให้ผลผลิตระหว่าง 391 - 431 กิโลกรัมต่อไร่ แต่การศึกษาผลของระยะปลูกและจำนวนต้นต่อหลุมของถั่วเหลืองในทั้งในฤดูแล้งและฤดูฝน ปี 2556 กับปี2557 ถั่วเหลืองให้ผลผลิตเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซนต์


ไฟล์แนบ
.pdf   82_2557.pdf (ขนาด: 176.19 KB / ดาวน์โหลด: 412)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม