การผสมพันธุ์และการคัดเลือกพันธุ์ถั่วลิสงฝักต้มทนทานโรคยอดไหม้ (1.2.1)
#1
การผสมพันธุ์และการคัดเลือกพันธุ์ถั่วลิสงฝักต้มทนทานโรคยอดไหม้ (1.2.1)
สมศักดิ์ อิทธิพงษ์, อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์, อรวรรณ ภักดีไทย และเพียงเพ็ญ ศรวัต
ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น

          การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงฝักต้มทนทานโรคยอดไหม้เพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง มีลักษณะเหมาะในการต้มฝักสดและทนทานโรคยอดไหม้สำหรับเปรียบเทียบเบื้องต้นต่อไป ดำเนินการที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น เริ่มจากการผสมพันธุ์สร้างความแปรปรวนทางพันธุกรรมระหว่างพันธุ์/สายพันธุ์ถั่วลิสงฝักต้ม 10 พันธุ์ ได้แก่ สข.38 ขอนแก่น 60-2 ขอนแก่น 4 ขอนแก่น กาฬสินธุ์ 1  กาฬสินธุ์ 2  ICG5221  ICG15419 (LocalxICG465)-8 และ KKFCRC49-02-8-3 กับพันธุ์ทนทานโรคยอดไหม้ขอน แก่น 6 และ ICGV86388 โดยมีการผสมสลับจำนวน 40 คู่ผสม ในฤดูแล้งปี 2554 และการเพิ่มระดับความคงตัวทางพันธุกรรม ได้ลูกผสมชั่วที่ 2 จำนวน 35 คู่ผสม รวม 499 ต้น ในฤดูฝน 2554 การเก็บรวมเมล็ดในแต่ละชั่วโดยวิธี Single pod descent จากต้นที่มีลักษณะดี และการคัดเลือกต้นที่มีลักษณะดีในชั่วที่ 5 ได้ 657 ต้น ในฤดูฝนปี 2556 สำหรับการประเมินผลผลิตแบบต้นต่อแถวและคัดเลือกแถว (สายพันธุ์) ที่มีลักษณะดีสำหรับถั่วลิสงต้มฝักสดและทนทานโรคยอดไหม้สูงกว่าพันธุ์ขอนแก่น (พันธุ์เปรียบเทียบ) จำนวน 44 สายพันธุ์ ในฤดูแล้งปี 2557 เพื่อนำเข้าเปรียบเทียบพันธุ์เบื้องต้นในฤดูฝน 2557


ไฟล์แนบ
.pdf   104_2557.pdf (ขนาด: 204.41 KB / ดาวน์โหลด: 723)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม