การเปรียบเทียบในไร่เกษตรกร : พันธุ์ฝ้ายเส้นใยสี (ชุดที่ 1)
#1
การเปรียบเทียบในไร่เกษตรกร : พันธุ์ฝ้ายเส้นใยสี (ชุดที่ 1)
ปริญญา สีบุญเรือง, พรพรรณ สุทธิแย้ม, เพ็ญรัตน์ เทียมเพ็ง, สมใจ โค้วสุรัตน์, ปรีชา แสงโสดา, นิมิต วงศ์สุวรรณล จุฑามาศ ศรีสำราญ และพิกุล ซุนพุ่ม
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์, ศูนย์วิจัยพืชเชียงใหม่, ศูนย์วิจัยพืชไร่เพชรบูรณ์, ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตกาฬสินธุ์, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร

          ทำการประเมินผลผลิต และคุณภาพเส้นใยของสายพันธุ์ฝ้ายที่มีเส้นใยสีน้ำตาล จำนวน 4 สายพันธุ์ โดยมีพันธุ์ตากฟ้า2 และตากฟ้า84-4 เป็นพันธุ์เปรียบเทียบ รวม 6 สายพันธุ์/พันธุ์ ที่จังหวัดนครสวรรค์ เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ อุบลราชธานี ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย กาฬสินธุ์ สกลนคร และมุกดาหาร ในปี 2556 เพื่อคัดเลือกให้ได้สายพันธุ์ฝ้ายที่ให้ผลผลิตสูง และมีการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่ดี โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB จำนวน 4 ซ้ำ สายพันธุ์ละ 4 แถวต่อแปลงย่อย แถวยาว 12 เมตร และมีระยะปลูก 1.50 x 0.50 เมตร ผลการทดลองจาก 3 สถานที่ (ยกเว้น เชียงใหม่ อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ สกลนคร และมุกดาหาร) พบว่าลักษณะผลผลิตมีความแตกต่างทางพันธุ์กรรมในแต่ละสภาพแวดล้อม ระหว่างสภาพแวดล้อม ตลอดจนมีปฏิกิริยาสัมพันธระหว่างพันธุ์กรรมกับสภาพแวดล้อม โดยแปลงทดลองที่จังหวัดนครสวรรค์ ให้ผลผลิตเฉลี่ยของทุกพันธุ์สูงที่สุด 276 กิโลกรัมต่อไร่ แปลงทดลองที่จังหวัดเลย และเพชรบูรณ์ ให้ผลผลิตเฉลี่ยของทุกพันธุ์รองลงมา คือ 224 และ 198 กิโลกรัมต่อไร่ตามลำดับ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ของความแปรปรวนอยู)ในช)วง 10.54-13.93% เมื่อพิจารณาถึงผลผลิตเฉลี่ยจาก 3 สถานที่ คือ นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ และเลย พบว่าพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงที่สุด คือ พันธุ์ตากฟ้า84-4 ซึ่งเป็นพันธุ์ตรวจสอบ โดยให้ผลผลิต 287 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนสายพันธุ์ 115/5G 115/5A 115/5F และ164/1B ให้ผลผลิตไม่แตกต่างจากพันธุ์ตรวจสอบตากฟ้า2 คือ 228 224 221 221 และ 217 กิโลกรัมต่อไร่ สำหรับเปอร์เซ็นต์หีบและคุณภาพเส้นใยพบว่า เปอร์เซ็นต์หีบของทุกพันธุ์มีค่าเฉลี่ย 26.5 เปอร์เซ็นต์ ความยาวเส้นใยเฉลี่ย 1.10 นิ้ว ความเหนียวเส้นใยเฉลี่ย 17.4 กรัมต่อเท็กซ์ ความสม่ำเสมอเส้นใย 54 และความละเอียดอ่อนเส้นใย 2.6


ไฟล์แนบ
.pdf   129_2557.pdf (ขนาด: 162.25 KB / ดาวน์โหลด: 416)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม