รวบรวมและคัดเลือกพันธุ์รางจืด
#1
รวบรวมและคัดเลือกพันธุ์รางจืด
สมบัติ  บวรพรเมธี, ปิยะมาศ  โสมภีร์, สุภาพร  สุขโต, สมพร  เหรียญรุ่งเรือง และสงัด  ดวงแก้ว
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี, ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี

          การรวบรวมและคัดเลือกพันธุ์รางจืด  โดยดำเนินการในพื้นที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี และศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ได้ดำเนินการจัดทำแปลงรวบรวมพันธุ์รางจืดจากพื้นที่ต่างๆ จาก 26 จังหวัด  ได้จำนวน 182 สายต้น  จากนั้นทำการคัดเลือกลักษณะต้นใบที่เหมือนกันจากแหล่งเดียวกัน  จึงได้สายต้นที่มีการเจริญเติบโตดี 73 สายต้น แบ่งออกเป็น 2 สปีชี่ย์ คือ Thunbergia  laurifolia Lindl. (รางจืด) ไม่มีขน  จำนวน 63 สายต้น  และ T. grandiflora Roxb. (สร้อยอินทนิล) มีขนจำนวน 10 สายต้น  เมื่อจำแนกตามลักษณะใบได้ 2 ลักษณะ คือ ใบรูปแฉก (3 - 5แฉก) จำนวน 16 สายต้น และใบยาว (แฉกไม่ชัดเจน) จำนวน 57 สายต้น  สำหรับพื้นที่ใบมีความแปรปรวนสูง  โดยมีพื้นที่ใบ 15.90 - 180.83 ตารางเซนติเมตร

          ปริมาณสารฟีนอลิกจากใบรางจืดมีปริมาณ 86,791.67 - 216,176.67  มิลลิกรัม GAE/100 กรัม  โดยสายต้นที่มีปริมาณสารฟีนอลิกสูงที่สุด คือ กระบี่2  โดยมีปริมาณสารฟีนอลิกรวม 216,176.67 มิลลิกรัม GAE/100 กรัม  รองลงมา คือ จันทบุรี10  ฉะเชิงเทรา5  พัทลุง1  และแพร่2  โดยมีปริมาณสารฟีนอลิกรวม 207,765.00  200,865.00  195,990.00  และ 188,943.33 มิลลิกรัม GAE/100 กรัม ตามลำดับ ส่วนรากรางจืดมีปริมาณสารฟีนอลิกอยู่ระหว่าง 38,529.67 - 155,203.33  มิลลิกรัม GAE/100 กรัม  สายต้นที่มีปริมาณสารฟีนอลิกรวมมากที่สุด คือ สงขลา3 โดยมีปริมาณสารฟีนอลิกรวม  155,203.33  มิลลิกรัม GAE/100 กรัม  รองลงมา คือ กำแพงเพชร  จันทบุรี9  สงขลา1  และ ราชบุรี1  โดยมีปริมาณสารฟีนอลิกรวม  155,203.33  120,016.67  110,276.67  109,998.33  และ 97,045.00 มิลลิกรัม GAE/100 กรัม ตามลำดับ  โดยปริมาณสารฟีนอลิกของใบรางจืดมีปริมาณเฉลี่ย  150,791.76 มิลลิกรัม GAE/100 กรัม มากกว่าปริมาณสารฟีนอลิกรวมของรากรางจืดมีปริมาณเฉลี่ย 69,190.05 มิลลิกรัม GAE/100 กรัม นอกจากนี้ต้นรางจืด (T. laurifolia Lindl) และต้นสร้อยอินทนิล (T. grandiflora Roxb.) ยังมีปริมาณสารฟีนอลิกในระดับใกล้เคียงกัน


ไฟล์แนบ
.pdf   182_2557.pdf (ขนาด: 305.45 KB / ดาวน์โหลด: 958)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม