ผลของธาตุอาหารหลักต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของเฟินตัดใบ
#1
ผลของธาตุอาหารหลักต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของเฟินตัดใบ
พรรณพิมล  สุริยะพรหมชัย, วิภาดา  แสงสร้อย, สากล  มีสุข, สิริพร  มะเจี่ยว และนันทรัตน์  ศุภกำเนิด
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่, สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 และสถาบันวิจัยพืชสวน

          การทดลองผลของธาตุอาหารหลักต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตต่อเฟินตัดใบมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อจัดการธาตุอาหารในเฟินตัดใบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดำเนินการในปี พ.ศ. 2557 ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่  ผลการทดลองพบว่า ปริมาณไนโตรเจนระดับต่างๆ ไม่ทำให้การเจริญเติบโตของเฟินตัดใบแตกต่างกันทางสถิติ โดยมีความยาวก้านใบ 9.6 - 12.6 เซนติเมตร ความยาวใบ 29.0 - 36.1 เซนติเมตร  และความกว้างใบ 16.7 - 18.8 เซนติเมตร  ส่วนผลผลิตของเฟินพบว่า ปริมาณไนโตรเจนไม่มีผลทางสถิติต่อผลผลิตของเฟินตัดใบเช่นเดียวกัน โดยมีจำนวนใบต่อกระถาง 5 - 6 ใบ น้ำหนักสด 3.85 - 5.09 กรัมต่อใบ และน้ำหนักแห้ง 0.63 กรัมต่อใบ จากการนำค่าเฉลี่ยของปริมาณธาตุไนโตรเจนของสารละลายมาหาความสัมพันธ์กับผลผลิตพบว่า ปริมาณไนโตรเจนในสารละลายไม่มีความสัมพันธ์กับน้ำหนักสด (r2 = 0.35ns) และน้ำหนักแห้งของเฟิน (r2 = 0.43ns) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%


ไฟล์แนบ
.pdf   190_2557.pdf (ขนาด: 118.26 KB / ดาวน์โหลด: 835)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม