ศึกษาวิธีการจัดการวัชพืชในสวนปาล์มน้ำมัน
#1
ศึกษาวิธีการจัดการวัชพืชในสวนปาล์มน้ำมัน
จรัญญา ปิ่นสุภา, สิริชัย สาธุวิจารณ์, จรรยา มณีโชติ และวนิดา ธารถวิล
กลุ่มวิจัยวัชพืช และกลุ่มบริหารศัตรูพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การศึกษาวิธีการจัดการวัชพืชในสวนปาล์มน้ำมัน เพื่อศึกษาประสิทธิภาพสารกำจัดวัชพืชประเภทก่อนวัชพืชงอก และประเภทหลังวัชพืชงอกที่ไม่เป็นพิษต่อต้นปาล์มน้ำมัน ในสภาพเรือนทดลองและนำข้อมูลที่ได้ไปปรับใช้ในสภาพแปลงปลูกต่อไป ดำเนินการทดลอง ณ กลุุ่มวิจัยวัชพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ระหว่างเดือนเมษายน - ตุลาคม พ.ศ. 2554 การทดลองที่ 1) ทดสอบประสิทธิภาพสารกำจัดวัชพืชประเภทก่อนวัชพืชงอก วางแผนการทดลองแบบ RCB ประกอบด้วย 11 กรรมวิธี 4 ซ้ำ คือ oxyfluorfen, pendimethalin, sulfentrazone, metribuzin, propanil, alachlor, bromacil, ametry, diuron, atrazine อัตรา 24, 320, 96, 150, 320, 330, 480, 300, 240 และ 300 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ ตามลำดับ และกรรมวิธีไม่กำจัดวัชพืช ผลการทดลองพบว่า สารกำจัดวัชพืช bromacil และ atrazine สามารถควบคุมวัชพืช เช่น ผักแครด (Synedrella nodiflora (L.) Gaerth) ตำแยแมว (Acalypha indica L.) หญ้าขัดมอญ (Sidaacuta Burm F) กระถิน (Leucaena leucocephala L.) หญ้าดอกขาว (Leptochlor chinensis L. Nees) และหญ้าตีนติด (Brachiaria reptans (L) Gard & Hubb.) ได้ดี สาร metribuzin, diuron และ ametry สามารถควบคุมวัชพืชได้ปานกลางและไม่เป็นพิษ ส่วนสาร oxyfluorfen, pendimethalin, sulfentrazone, propanil และ alachlor ไม่สามารถควบคุมวัชพืชได้ที่ระยะ 60 วันหลังพ่นสาร และสาร oxyfluorfen และ sulfentrazone เป็นพิษต่อใบอ่อนปาล์มน้ำมัน ใบแสดงอาการไหม้เฉพาะส่วนที่ได้รับสาร การทดลองที่ 2) ทดสอบประสิทธิภาพของสารกำจัดวัชพืชประเภทหลังวัชพืชงอก วางแผนการทดลองแบบ RCB จำนวน 4 ซ้ำ มี 14 กรรมวิธี ได้แก่ การพ่นสารกำจัดวัชพืช paraquat dichloride, glufosinate ammonium, glyphosate, fluroxypyr, oxyfluorfen, metribuzin, haloxyfop-R-methyl, ametryn, quizalofop-p-ethyl, fenoxaprop-p-ethyl, nicosulfuron, pyroxasulfone และ 2,4-D อัตรา 240, 400, 480, 160, 80, 120, 20, 480, 10, 15, 17, 50 และ 190 กรัมสารออกฤทธิ์ต<อไร< ตามลำดับ และกรรมวิธีไม่พ่นสารกำจัดวัชพืช ผลการทดลองพบว่า สารกำจัดวัชพืช fluroxypyr, metribuzin, haloxyfop-Rmethyl, ametryn, quizalofop-p-ethyl, fenoxaprop-p-ethyl, nicosulfuron, pyroxasulfone และ 2,4-D ไม่เป็นพิษต่อต้นกล้าปาล์มน้ำมัน และที่ระยะ 60 วันหลังพ่นสาร สารกำจัดวัชพืช paraquat dichloride, oxyfluorfen และ glufosinate ammonium มีความเป็นพิษต่อต้นปาล์มน้ำมันระดับรุนแรง สารกำจัดวัชพืช glyphosate มีความเป็นพิษต่อต้นปาล์มน้ำมันระดับปานกลาง
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม