ประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดบั่วกล้วยไม้ในกล้วยไม้สกุลหวาย
#1
ประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดบั่วกล้วยไม้ในกล้วยไม้สกุลหวาย
ศรีจำนรรจ์ ศรีจันทรา, กรกต ดำรักษ์, พวงผกา อ่างมณี และธีราทัย บุญญะประภา
กลุ่มบริหารศัตรูพืช สำนักวิจัยพันนาการอารักขาพืช

          ประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดกำจัดบั่วกล้วยไม้ (Contarinia maculipennis Felt ) ในกล้วยไม้สกุลหวาย ดำเนินการทดสอบประสิทธิภาพเบื้องต้น (sceening test) ที่แปลงกล้วยไม้สกุลหวายของเกษตรกร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในเดือนตุลาคม 2559 และเดือนกรกฏาคม - สิงหาคม 2560 แบ่งออกเป็น 2 การทดลองย่อย แต่ละการทดลองย่อยวางแผนการทดลองแบบ RCB 3 ซ้ำ 8 กรรมวิธี โดยใช้สารฆ่าแมลงเดี่ยว และสารผสม (Tank mix) ดังนี้ พ่นสาร acetamiprid 5% SP, benfuracarb 20% EC อัตรา 50 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร, abamectin 1.8% EC อัตรา 40 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร, profenofos 50% EC อัตรา 60 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร อัตรา 20 กรัม/น้ำ 20 ลิตร, chlorpyrifos 40% EC อัตรา 60 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร, acetamiprid 5% SP + cypermethrin 35% EC อัตรา 5 + 30 กรัม, มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร, imidacloprid 70% WG + chlorpyrifos 40% EC อัตรา 5 + 40 กรัม,มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร, imidacloprid 70% WG + cypermethrin 35% EC อัตรา 5 + 30 กรัม,มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร, abamectin 1.8% EC + omethoate 50% อัตรา 20 + 30 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร, abamectin 1.8% EC + cypermethrin 35%EC อัตรา 20 + 30 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร,chlorpyrifos + cypermethrin 50% + 5% EC อัตรา 40 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร เปรียบเทียบกับสารผสมสำเร็จรูป thiamethoxam/lambdacyhalothrin 24.7% อัตรา 30 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร และ imidacloprid 70% WG อัตรา 10 กรัม/น้ำ 20 ลิตร และกรรมวิธีไม่พ่นสาร พบว่า สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดบั่วกล้วยไม้ได้ดี คือ สาร acetamiprid 20% SP อัตรา 20 กรัม/น้ำ 20 ลิตร, profenofos 50% EC อัตรา 60 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร, chlorpy-rifos 40% EC อัตรา 60 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร, abamectin 1.8% EC อัตรา 40 มิลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร, acetamiprid 20% SP + cypermethrin 35% EC อัตรา 5 + 30 กรัม,มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร, imidacloprid 70% WG + chlorpyrifos 40% EC อัตรา 5 + 40 กรัม,มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร, imidacloprid 70% WG + cypermethrin 35% EC อัตรา 5 + 30 กรัม,มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร มีเปอร์เซ็นต์การป้องกันกำจัดบั่วกล้วยไม้ หลังการพ่นครั้งที่ 2 และ 3 ได้ 70 - 100% ซึ่งจะดำเนินการทดสอบซ้ำในปีงบประมาณ 2561 ต่อไป


ไฟล์แนบ
.pdf   77_2560.pdf (ขนาด: 273.9 KB / ดาวน์โหลด: 693)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม