การศึกษาชนิดวัชพืชของพืชส่งออกได้แก่ กล้วย มะยงชิด พืชนำเข้า ได้แก่ เมลอน มะนาว
#1
การศึกษาชนิดวัชพืชของพืชส่งออกได้แก่ กล้วย มะยงชิด พืชนำเข้า ได้แก่ เมลอน มะนาว
ศิริพร ซึงสนธิพร, อัณศยา สุริยะวงศ์ตระการ, ธัญชนก จงรักไทย, เอกรัตน์ ธนูทอง และกาญจนา พฤษพันธ์
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และสำนักคุ้มครองพันธุ์พืช

          การสำรวจวัชพืชในแปลงส่งออก กล้วย จำนวน 26 แปลง และมะยงชิด จำนวน 19 แปลง พืชนำเข้า เมล่อน จำนวน 31 แปลง และมะนาว จำนวน 20 แปลง ในระหว่างปีงบประมาณ 2559 - 2560 ในพื้นที่ต่างๆ พบวัชพืช 180 121 99 และ 138 ชนิด ตามลำดับ วัชพืชวงศ์ที่มีความหลากหลายในแต่ละพืช คือ วัชพืชวงศ์หญ้า (Poaceae) ซึ่งมีความถี่สัมพัทธ์ของวงศ์สูงสุดด้วยเช่นกัน รองลงไป ได้แก่ วงศ์ทานตะวัน Asteraceae วงศ์กก Cyperaceae วงศ์ถั่ว Fabaceae วงศ์ผักบุ้ง Convolvulaceae แต่ความถี่สัมพัทธ์แตกต่างกันในแต่ละพืช และชนิดวัชพืชที่พบความถี่สัมพัทธ์สูงสุดในแต่ละชนิดของพืชปลูกแตกต่างกันไป แต่มักเป็นวัชพืชที่เป็นสมาชิกวงศ์หญ้า


ไฟล์แนบ
.pdf   91_2560.pdf (ขนาด: 555.05 KB / ดาวน์โหลด: 717)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม