การศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของละอองเกสรปาล์มน้ำมันนำเข้าจากสาธารณรัฐเบนิน
#1
การศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของละอองเกสรปาล์มน้ำมันนำเข้าจากสาธารณรัฐเบนิน
วาสนา ฤทธิ์ไธสง, ณัฏฐพร อุทัยมงคล, ชลธิชา รักใคร่, สุคนธ์ทิพย์ สมบัติ, อลงกต โพธิ์ดี และอทิติยา แก้วประดิษฐ์
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช, สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรา และสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดพืช และพาหะจากแหล่งที่กำหนดเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อยกเว้น และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 กำหนดให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของปาล์มน้ำมัน Elaeis guineensis Jacq. เป็นสิ่งต้องห้าม รวมถึงละอองเกสรปาล์มน้ำมัน ซึ่งมีผู้แจ้งความประสงค์ขออนุญาตนำเข้าละอองเกสรปาล์มน้ำมันจากเบนินเพื่อนำมาปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันให้ได้ลูกผสมที่ให้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพ แต่ปัจจุบันยังไม่มีการอนุญาตให้นำละอองเกสรปาล์มน้ำมันเข้ามาได้จากทุกประเทศ ซึ่งในการนำเข้าต้องผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชเพื่อให้ทราบชนิดของศัตรูพืชกักกัน และนำมากำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงศัตรูพืชที่เหมาะสมสำหรับการนำเข้า

          ผลจากการรวบรวมข้อมูลศัตรูพืชของปาล์มน้ำมันที่มีรายงานในไทยและเบนิน รวม 172 ชนิด เป็นศัตรูพืชที่มีรายงานพบในเบนิน จำนวน 48 ชนิด เป็น แมลง 19 ชนิด ไร 1 ชนิด ไส้เดือนฝอย 3 ชนิด ไฟโตพลาสมา 1 ชนิด รา 13 ชนิด และวัชพืช 11 ชนิด นำมาจัดกลุ่มศัตรูพืชพบว่าเป็นศัตรูพืชที่ไม่มีรายงานในไทยแต่พบในเบนินจำนวน 22 ชนิด เป็น แมลง 14 ชนิด ไฟโตพลาสมา 1 ชนิด และรา 7 ชนิด และวิเคราะห์โอกาสการเข้ามา การตั้งรกรากอย่างถาวร การแพร่กระจาย และผลกระทบทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมของศัตรูพืช พบว่ามีศัตรูพืช 2 ชนิด คือ รา Cercospora elaeidis และไฟโตพลาสมา Candidatus Phytoplasma palmae มีความเสี่ยงต่ำ และรา 1 ชนิด คือ Fusarium oxysporum f. sp. elaeidis มีความเสี่ยงสูงที่มีโอกาสจะติดมากับละอองเกสรปาล์มน้ำมันนำเข้าได้ ซึ่งศัตรูพืชกักกันทั้ง 3 ชนิด ต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยง และกำหนดมาตรการที่เหมาะสมสำหรับจัดการความเสี่ยงศัตรูพืช คือ ละอองเกสรปาล์มน้ำมันต้องมาจากแหล่งที่ปราศจากศัตรูพืชกักกัน หรือละอองเกสรปาล์มน้ำมันต้องมาจากต้นพ่อแม่ที่ได้รับการตรวจสอบในระยะการเจริญเติบโตหรือได้รับการตรวจสอบในห้องปฏิบัติการว่าปราศจาก Fusarium oxysporum f. sp. elaeidis และการนำเข้าต้องปราศจากแมลงที่มีชีวิต ดิน ทราย วัชพืช ชิ้นส่วนของพืช เช่น ใบ ก้าน เศษซากพืช และสิ่งอื่นใดที่มีศักยภาพเป็นศัตรูพืชกักกัน สำหรับมาตรการจัดการความเสี่ยงของศัตรูพืชกักกันที่มีความเสี่ยงต่ำอีก 2 ชนิด ต้องระบุข้อความเพิ่มเติมลงในใบรับรองสุขอนามัยพืช คือ ละอองเกสรปาล์มน้ำมันต้องได้รับการตรวจสอบว่าปราศจาก Cercospora elaeidis และ Candidatus Phytoplasma palmae


ไฟล์แนบ
.pdf   92_2560.pdf (ขนาด: 690.53 KB / ดาวน์โหลด: 519)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม