ชนิดศัตรูพืชกักกันที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์แตงโมนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาอินเดีย ญี่ปุ่น อิส
#1
ชนิดศัตรูพืชกักกันที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์แตงโมนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาอินเดีย ญี่ปุ่น อิสราเอล ชิลี และฟิลิปปินส์
วันเพ็ญ ศรีชาติ, วานิช คำพานิช, ชลธิชา รักใคร่, จันทร์พิศ เดชหามาตย์, พรพิมล อธิปัญญาคม และณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          จากการสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์แตงโมนำเข้าจากสหรัฐอเมริกา จำนวน 30 ครั้ง และเมล็ดพันธุ์นำเข้าจากอินเดีย จำนวน 36 ครั้ง (ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 ถึงกันยายน 2560) โดยนำเมล็ดพันธุ์มาตรวจสอบเบื้องต้นภายใต้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ ไม่พบลักษณะอาการผิดปกติ ไม่มีร่องรอยการทำลายของแมลงศัตรูพืชและไม่มีวัชพืชติดมากับเมล็ดพันธุ์ดังกล่าว เมล็ดพันธุ์บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์สะอาด ปิดมิดชิด และเมื่อนำเมล็ดพันธุ์มาตรวจสอบศัตรูพืชขั้นละเอียดในห้องปฏิบัติการด้วยวิธี Blotter method พบว่าเมล็ดพันธุ์แตงโมนำเข้าจากสหรัฐอเมริกา พบเชื้อราจำนวน 2 ชนิด ได้แก่ Fusarium oxysporum และ F. solani และเมล็ดพันธุ์แตงโมนำเข้าจากอินเดีย ตรวจพบเชื้อรา จำนวน 8 ชนิด ได้แก่ Drechslera halodes, Curvularia pallescens, Cladosporium sp., Phoma cucurbitacearum, Fusarium oxysporum, F. solani, Macrophomina phaseolina และ Drechslera hawaiiensis ส่วนการตรวจสอบด้วยวิธี dilution plate method และการตรวจด้วยวิธี ELISA ไม่พบการปนเปื้อนเชื้อต่างๆ ในเมล็ดพันธุ์นำเข้าจากทั้งสองประเทศ และเมื่อนำเมล็ดพันธุ์ปลูกสังเกตอาการของโรคในโรงเรือน (Seedling symptom) ไม่พบอาการผิดปกติกับต้นแตงโม และผลการติดตามตรวจสอบศัตรูพืชในแปลงปลูกเมล็ดพันธุ์แตงโมนำเข้าจากสหรัฐอเมริกา ในจังหวัดขอนแก่น สกลนคร และอุดรธานี พบโรคกับต้นแตงโม จำนวน 7 ชนิด ได้แก่ โรครากเน่าและเหี่ยว เชื้อสาเหตุ Fusarium oxysporum, โรคผลเน่า เชื้อสาเหตุ Pythium sp., โรคต้นแตกยางไหล เชื้อสาเหตุ Didymella bryoniae, โรคเหี่ยวสเคลอโรเตียมเกิดจากเชื้อรา Sclerotium rolfsii, โรคแอนแทรกโนส เกิดจากเชื้อรา Colletotrichum orbiculare, โรคราน้ำค้าง เชื้อสาเหตุ Pseudoperonospora cubensis, โรคผลเน่า เชื้อสาเหตุ Acidovorax avenae pv. citrulli ซึ่งศัตรูพืชที่พบทั้งในห้องปฏิบัติการและในแปลงปลูก ไม่เป็นศัตรูพืชกักกันของประเทศไทย


ไฟล์แนบ
.pdf   101_2560.pdf (ขนาด: 1.68 MB / ดาวน์โหลด: 794)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม