ชนิดศัตรูพืชกักกันที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์พริกนำเข้าจากอินเดีย จีน เนเธอร์แลนด์
#1
ชนิดศัตรูพืชกักกันที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์พริกนำเข้าจากอินเดีย จีน เนเธอร์แลนด์ และสหรัฐอเมริกา
วานิช คำพานิช, ชลธิชา รักใคร่, ปรียพรรณ พงศาพิชณ์, วันเพ็ญ ศรีชาติ, โสภา มีอำนาจ, จันทร์พิศ เดชหามาตย์ และณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          พริก (Pepper; Capsicum annuum L.) จัดเป็นพืชวงศ์ Solanaceae จากการสืบค้นข้อมูลศัตรูพืชที่มีความสำคัญด้านกักกันพืชของเมล็ดพันธุ์พริกจากอินเดียและจีน พบว่ามีศัตรูพืช 9 ชนิด และจากการสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์พริกนำเข้าจากอินเดียและจีน ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 - กันยายน 2560 จำนวนทั้งสิ้น 118 ตัวอย่าง ทำการตรวจสอบศัตรูพืชเบื้องต้นด้วยตาเปล่า และภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ไม่พบร่องรอยการเข้าทำลายของแมลงศัตรูพืชและการปนเปื้อนของวัชพืช และผลจากการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชขั้นละเอียดในห้องปฏิบัติการด้วยวิธี blotter method, dilution plate method และ Enzymelinked Immunosorbent Assay พบว่าเมล็ดพันธุ์พริกนำเข้าจากอินเดีย มีศัตรูพืช 15 ชนิด ได้แก่ เชื้อรา Alternaria tenuis, Alternaria raphani, Cercospora capsici, Curvularia lunata, Curvularia pallescens, Drechslera halodes, Drechslera hawaiiensis, Drechslera tetramera, Fusarium oxysporum, Fusarium semitectum, Fusarium solani เชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas campestris pv. vesicatoria และเชื้อไวรัส Cucumber mosaic virus, Tobacco mosaic virus และ Tomato mosaic virus ส่วนเมล็ดพันธุ์พริกนำเข้าจากจีน มีศัตรูพืช 7 ชนิด ได้แก่ Alternaria tenuis, Curvularia pallescens, Drechslera cynodontis และเชื้อไวรัส Cucumber mosaic virus, Pepper mild mottle virus, Tobacco mosaic virus และ Tomato mosaic virus รวมทั้งไม่พบอาการผิดปกติภายหลัง การปลูกทดสอบในโรงเรือนปลูกพืช ส่วนการติดตามตรวจสอบในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์พริกภายหลังการนำเข้าจากอินเดียและจีน จำนวน 36 แปลง ไม่พบศัตรูพืชที่มีความสำคัญด้านกักกันพืชของประเทศไทย และยังอยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาชนิดศัตรูพืชกับเมล็ดพันธุ์พริกนำเข้าจากเนเธอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา


ไฟล์แนบ
.pdf   103_2560.pdf (ขนาด: 306.03 KB / ดาวน์โหลด: 862)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม