การศึกษาสถานะภาพของเชื้อไวรัส Tomato black ring virus (ToBRV) และ ToRSV ของมะเขือเทศ
#1
การศึกษาสถานะภาพของเชื้อไวรัส Tomato black ring virus (ToBRV) และ Tomato ringspot virus (ToRSV) ของมะเขือเทศ
สิทธิศักดิ์ แสไพศาล และชลธิชา รักใคร่
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

         สำรวจและเก็บตัวอย่างใบมะเขือเทศพันธุ์สีดา เทพประทาน ราชินีและสีดา รวมทั้งได้เก็บตัวอย่างใบของต้นพริก ในระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - เดือนกันยายน 2560 เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัส Tomato black ring virus (ToBRV) และ Tomato ringspot virus (ToRSV) จากตัวอย่างทั้งหมดในพื้นที่ปลูกที่สำคัญของประเทศไทย คือ อ.เมือง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย และ อ.พรรณนานิคม จ.สกลนคร จำนวน 101 ตัวอย่าง ในพื้นที่ อ.ฮอด อ.แม่แจ่ม อ.ไชยปราการ และอ.ฝาง จ.เชียงใหม่ จำนวน 126 ตัวอย่าง ในเขตพื้นที่ อ.เมือง อ.บ้านฝาง อ.น้ำพอง อ.สีชมภู จ.ขอนแก่น อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ อ.ยางตลาด อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ และอ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู จำนวน 146 ตัวอย่าง ทำการตรวจด้วยวิธี indirect ELISA พบว่าผลการตรวจสอบตัวอย่างทั้งหมดไม่พบเชื้อไวรัส ToBRV และ ToRSV ซึ่งตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างการสำรวจและเฝ้าระวัง ในระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - เดือนกันยายน 2561


ไฟล์แนบ
.pdf   109_2560.pdf (ขนาด: 265.54 KB / ดาวน์โหลด: 66)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: