การคัดเลือกและทดสอบเชื้อราปฏิปักษ์ที่มีศักยภาพในการควบคุมเชื้อรา Didymella bryoniae
#1
การคัดเลือกและทดสอบเชื้อราปฏิปักษ์ที่มีศักยภาพในการควบคุมเชื้อรา Didymella bryoniae สาเหตุโรคยางไหล
ทัศนาพร ทัศคร, วัชรี วิทยวรรณกุล และบังอร นวลศรี
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ทำการคัดเลือกและทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อราปฏิปักษ์ Trichoderma spp. จากปี 2558 - 2559 จำนวน 31 ไอโซเลท ได้แก่ ไอโซเลท TC59-01 – TC59-031 ในการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา D. bryoniae สาเหตุโรคยางไหลในห้องปฏิบัติการ ผลการทดลองพบว่า เชื้อราปฏิปักษ์ Trichoderma spp. ทั้ง 31 ไอโซเลท มีประสิทธิภาพที่ดีมากในการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อราสาเหตุโรคบนอาหารเลี้ยงเชื้อ ซึ่งเชื้อรา Trichoderma spp. สามารถเจริญคลุมทับเส้นใยเชื้อราสาเหตุโรค และมีกลไกในการควบคุมไม่ให้เส้นใยเชื้อราสาเหตุโรคมีการเจริญได้ภายใน 3 วัน จากนั้นได้คัดเลือกเชื้อรา Trichoderma spp. จำนวน 10 ไอโซเลท ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด ได้แก่ ไอโซเลท TC59-04, TC59-05, TC59-06, TC59-07, TC59-08, TC59-10, TC59-16, TC59-19, TC59-26 และ TC59-30 มาทำการทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งการเกิดแผลบนต้นและใบพืชใน สภาพโรงเรือนทดลอง โดยวิธีการพ่นสปอร์แขวนลอยของเชื้อรา Trichoderma spp. และวิธีราดสปอร์แขวนลอยของเชื้อราปฏิปักษ์แต่ละไอโซเลทลงในดิน จำนวน 4 ครั้ง ทุก 7 วัน และทำการประเมินการเกิดโรคและการวัดขนาดของแผลที่เกิดขึ้นทุกครั้งก่อนการการพ่นเชื้อราปฏิปักษ์ เปรียบเทียบกับวิธีการพ่นน้ำเปล่าซึ่งจากผลการทดลองพบว่า เชื้อรา Trichoderma spp. ที่มีประสิทธิภาพสามารถยับยั้งการเกิดแผลได้ดีทั้งในใบและลำต้น มีอย่างน้อย 5 ไอโซเลท ได้แก่ ไอโซเลท TC59-05, TC59-07, TC59-26, TC59-16 และ TC59-19 ซึ่งในการศึกษาครั้งต่อไป สามารถนำเชื้อรา Trichoderma spp. ที่มีประสิทธิภาพไปพัฒนารูปแบบการนำไปใช้ในสภาพแปลงทดลองต่อไป


ไฟล์แนบ
.pdf   121_2560.pdf (ขนาด: 688.82 KB / ดาวน์โหลด: 1,198)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม