ศักยภาพของถั่วบราซิลคลุมดินเพื่อควบคุมวัชพืชในสับปะรด
#1
ศักยภาพของถั่วบราซิล (pinto peanut, Arachis pintoi Krapov. & W.C. Greg.) คลุมดินเพื่อควบคุมวัชพืชในสับปะรด
ภัทร์พิชชา รุจิระพงศ์ชัย, คมสัน นครศรี, อัณศยา สุริยะวงศ์ตระการ และอมฤต ศิริอุดม
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

         การศึกษาศักยภาพของถั่วบราซิล (pinto peanut, Arachis pintoi Krapov. & W.C. Greg.) คลุมดินเพื่อควบคุมวัชพืชในสับปะรด โดยศึกษาการเจริญเติบโตของถั่วบราซิลจากกิ่งปักชำ ที่มีประมาณอายุ 1 เดือนหลังปักชำ วางแผนการทดลองแบบ RCB จำนวน 7 กรรมวิธี 3 ซ้ำ ประกอบด้วยจำนวนต้นถั่วบราซิล 2, 3, 4, 5, 6 ต้นต่อตารางเมตร เปรียบเทียบกับกรรมวิธีกำจัดวัชพืชด้วยมือ และกรรมวิธีไม่กำจัดวัชพืช พบว่า ในระยะ 1 เดือนหลังปลูก ถั่วบราซิล มีการเจริญเติบโตค่อนข้างช้า และสามารถเจริญเติบโตได้ดีขึ้น แตกกิ่งแขนงในระยะ 2 เดือนหลังปลูก และที่ระยะ 3 - 4 เดือนหลังปลูก ถั่วบราซิล สามารถเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ในกรรมวิธีที่มีจำนวนต้นถั่วบราซิล 5 และ 6 ต้นต่อตารางเมตร เจริญเติบโตได้ดี มีเปอร์เซ็นต์การคลุมพื้นที่ประมาณ 83 และ 93 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ และสามารถแข่งขันกับหญ้าดอกขาว หญ้าตีนนก หญ้าตีนติด ผักเบี้ยหิน และผักโขมหิน ได้ดี สามารถลดจำนวนต้นและน้ำหนักแห้งของวัชพืชดังกล่าวแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับกรรมวิธีปลูกถั่วบราซิล 2, 3, 4 ต้นต่อตารางเมตร และกรรมวิธีไม่กำจัดวัชพืช


ไฟล์แนบ
.pdf   124_2560.pdf (ขนาด: 2.04 MB / ดาวน์โหลด: 1,094)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม