สถานการณ์ความต้านทานสารกำจัดวัชพืชของวัชพืชในแหล่งปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่สำคัญ
#1
สถานการณ์ความต้านทานสารกำจัดวัชพืชของวัชพืชในแหล่งปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่สำคัญและการจัดการ
สิริชัย สาธุวิจารณ์
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          สถานการณ์ความต้านทานสารกำจัดวัชพืชของวัชพืชในแหล่งปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่สำคัญและการจัดการ ดำเนินการทดลองในสภาพเรือนทดลอง ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 ณ เรือนทดลอง กลุ่มวิจัยวัชพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช วางแผนการทดลองแบบ RCB จำนวน 4 ซ้ำ 5 กรรมวิธี ประกอบด้วย 1) atrazine 80% WP 2) alachlor 48% EC 3) pendimethalin 33% EC 4) acetochlor 50% EC และ 5) untreated control ผลการทดลองพบว่า เมล็ดหญ้ายาง จำนวน 10 ประชากร ที่นำมาทดสอบกับสารกำจัดวัชพืชประเภทก่อนงอก มีความต้านทานต่อสารกำจัดวัชพืชประเภทก่อนงอก atrazine, alachlor, pendimethalin และ acetochlor ในระดับของความต้านทานที่แตกต่างกันไปในแต่ละชนิดของสารกำจัดวัชพืชและประชากร


ไฟล์แนบ
.pdf   151_2560.pdf (ขนาด: 301.16 KB / ดาวน์โหลด: 478)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม