ศึกษาราสกุล Phytophthora ในเผือก
#1
ศึกษาราสกุล Phytophthora ในเผือก
อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว, พชร ธิตานนท์, ดารณี เจริญผล, สุณีรัตน์ สีมะเดื่อ, มะโนรัตน์ สุดสงวน, ชนินทร ดวงสอาด และพรพิมล อธิปัญญาคม
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การเก็บตัวอย่างเผือกที่แสดงอาการโรคใบจุดตาเสือ จากแหล่งปลูกเผือก 110 ตัวอย่าง 117 ไอโซเลท นำมาแยกเชื้อสาเหตุโรคพืชจากส่วนแผ่นใบและก้านใบ พบว่าเป็นรา Phytopthora sp. นำมาศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา พบว่าสร้างสปอร์แรนเจียจำนวนมาก มีรูปร่างหลายแบบตั้งแต่ รูปไข่ หรือรูปค่อนข้างยาว หรือรูปไข่ ขนาดสปอร์แรนเจีย 98.71 - 179.40 x 87.78 - 144.40 μm อัตราส่วนความยาวต่อความกว้าง เท่ากับ 1.40:1


ไฟล์แนบ
.pdf   164_2560.pdf (ขนาด: 539.45 KB / ดาวน์โหลด: 998)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม