การจำแนกชนิดแมลงวันผลไม้ศัตรูพืชในกลุ่ม Bactrocera dorsalis (Hendel) complex
#1
การจำแนกชนิดแมลงวันผลไม้ศัตรูพืชในกลุ่ม Bactrocera dorsalis (Hendel) complex (Diptera: Tephritidae) ด้วยลักษณะทางพันธุกรรมในประเทศไทย
ยุวรินทร์ บุญทบ, ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล, ชมัยพร บัวมาศ และจารุวัฒน์ แต้กุล
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          สำรวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างแมลงวันผลไม้ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจากพื้นที่ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง และภาคตะวันตก โดยการใช้กับดักแมลงวันผลไม้แบบถังเปียก (wet budget trap) ร่วมกับสารล่อแมลงวันผลไม้ 2 ประเภท ได้แก่ CUE lure และ Methyl eugenol รวมทั้งเก็บรวบรวมจากพืชอาหารต่างๆ พบแมลงวันผลไม้ในกลุ่ม B. dorsalis complex ทั้งหมด จำนวน 397 ตัวอย่าง และในการจำแนกเบื้องต้นพบแมลงวันผลไม้ จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ B. dorsalis Hendel, B. carambolae Drew & Hancock และ Bactrocera spp. เก็บรักษาตัวอย่างไว้ในแอลกอฮอล์ 95% ที่อุณหภูมิ -20 C เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพของสารพันธุกรรม (DNA) สกัด DNA และเพิ่มปริมาณ DNA ด้วย Polymerase Chain Reaction (PCR) ด้วยยีน cytochrome c oxidase I (COX1) และตรวจสอบ DNA ด้วยวิธีทางอิเล็คโตรโฟรีซีส (gel electrophoresis) ซึ่งได้ DNA barcode ของแมลงวันผลไม ้ B. dorsalis complex ทั้งหมด จำนวน 20 ตัวอย่าง จากตัวอย่างแมลงวันผลไม้ B. dorsalis จำนวน 10 ตัวอย่าง และ B. carambolae จำนวน 10 ตัวอย่าง


ไฟล์แนบ
.pdf   184_2560.pdf (ขนาด: 501.64 KB / ดาวน์โหลด: 716)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม