การศึกษาดีเอ็นเอบาร์โค้ดและชนิดของเพลี้ยไฟวงศ์ย่อย Thripinae ที่พบในกล้วยไม้
#1
การศึกษาดีเอ็นเอบาร์โค้ดและชนิดของเพลี้ยไฟวงศ์ย่อย Thripinae (Thysanoptera: Thripidae) ที่พบในกล้วยไม้ในเขตภาคกลางของประเทศไทย
อิทธิพล บรรณาการ, จารุวัตถ์ แต้กุล และสิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          สำรวจ รวบรวมเพลี้ยไฟในแหล่งปลูกกล้วยไม้ในเขตภาคกลางของประเทศไทย เช่น นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สุพรรณบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 น าตัวอย่างเพลี้ยไฟที่รวบรวมได้มาศึกษาลักษณะทางอนุกรมวิธาน เพื่อตรวจจำแนกชนิด ณ ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานอนุกรมวิธานแมลง กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช สามารถจำแนกชนิดเพลี้ยไฟได้ 1 ชนิด คือ เพลี้ยไฟฝ้าย Thrips palmi (Karny) ซึ่งอยู่ในอันดับ Thysanoptera วงศ์ Thripidae จำนวน 150 ตัวอย่าง โดยสำรวจพบในจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร และราชบุรี ทำให้ทราบถึงชนิดของเพลี้ยไฟที่สำคัญในกล้วยไม้พันธุ์กล้วยไม้ที่สำรวจพบเพลี้ยไฟ เขตการแพร่กระจายของเพลี้ยไฟในภาคกลาง และได้ตัวอย่างเพลี้ยไฟวงศ์ย่อย Thripinae ที่ถูกต้องสำหรับดำเนินการทดลองหาดีเอ็นเอบาร์โค้ดต่อไป


ไฟล์แนบ
.pdf   185_2560.pdf (ขนาด: 363.26 KB / ดาวน์โหลด: 359)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม