การสำรวจโรคและจัดทำดีเอ็นเอบาร์โค้ดของรา Cercosporoid fungi สาเหตุโรคพืช
#1
การสำรวจโรคและจัดทำดีเอ็นเอบาร์โค้ดของรา Cercosporoid fungi สาเหตุโรคพืช
ชนินทร ดวงสอาด, พรพิมล อธิปัญญาคม, สุณีรัตน์ สีมะเดื่อ, อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว, มะโนรัตน์ สุดสงวน และสุทธิณี ลิขิตตระกูลรุ่ง
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1

          เก็บตัวอย่างของพืชที่แสดงอาการใบจุดที่เกิดจากรา cercosporoid ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – เดือนกันยายน 2560 จากจังหวัด กระบี่ พังงา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ยโสธร ชัยภูมิ เชียงใหม่ กรุงเทพ เพชรบูรณ์ และเพชรบุรี จำนวน 29 ตัวอย่าง ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา สกัดและเพิ่มปริมาณของ DNA ตำแหน่ง ITS และ tef1 ของรา cercosporoid จำนวน 2 ไอโซเลท ที่แยกได้จากตัวอย่างใบมะละกอ และใบถั่วลิสง ซึ่งแสดงอาการใบจุด ทำการวิเคราะห์ และตรวจสอบลำดับนิวคลีโอไทด์ พบว่าคือ Corynespora cassiicola และ Passalora arachidicola


ไฟล์แนบ
.pdf   186_2560.pdf (ขนาด: 732.2 KB / ดาวน์โหลด: 655)
ตอบกลับ




ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม