การใช้ดีเอ็นเอบาร์โค้ดเพื่อจัดจำแนกเชื้อรา Beauveria bassiana
#1
การใช้ดีเอ็นเอบาร์โค้ดเพื่อจัดจำแนกเชื้อรา Beauveria bassiana
เมธาสิทธิ์ คนการ, เสาวนิตย์ โพธิ์พูนศักดิ์, ณัฎฐิมา โฆษิตเจริญกุล และรุ่งนภา พิทักษ์ตันสกุล
สำนักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช และสำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ

          แยกเชื้อราโรคแมลง Beauveria bassiana ทึ่มีศักยภาพในการควบคุมแมลงและราแมลงในกลุ่ม Cordycep militaris ที่นำจะมาทดสอบการทำดีเอ็นเอบาร์โค๊ดจำนวน 15 ไอโซเลท จากบริเวณแปลงปลูกพืชของเกษตรกรในเขตจังหวัดภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง และภาคตะวันตก ราชบุรี เพชรบุรี และกาญจนบุรี และภาคใต้ จังหวัด ชุมพร โดยวิธี bating technique โดยใช้ Tenebrio molitor พบจำนวน 15 ไอโซเลท แยกเชื้อราให้บริสุทธิ์โดยวิธี single spore เพื่อสกัดดีเอ็นเอโดยวิธีชีวโมเลกุล คือ Polymerase chain reaction (PCR) โดยใช้ primer ITSF1-ITSF2 ในยีนบริเวณ the internal transcribed spacer (ITS) พบว่าสามารถเพิ่มบริมาณดีเอ็นเอได้ดี และจากการถอดระหัสลำดับนิวคลีโอไทด์ที่ได้จากการทำ DNA sequencing และ Blast เปรียบเทียบกับข้อมูลพื้นฐานบน Gene Bank ใน NCBI เบื้องต้นได้เชื้อราในกลุ่ม Beauveria จำนวน 9 ไอโซเลท คือ Beauveria sp. stain DOA – B4, Beauveria sp. stain DOA – B7, Beauveria sp. stain DOA – B6 และ Beauveria sp. stain DOA – C6 อยู่ในกลุ่มของ B. bassiana และนอกจากนั้นยังสามารถระบุชนิดเชื้อราแมลงเบื้องต้น เช่น Cordyceps militaris strain DOA-B10, Isaria fumosorosea strain DOA-B13, I. tenuipes strain DOA-B12, Cordyceps cicadae strain DOA-B16, และ Ophiocordyceps sobolifera strain DOA-B1 ซึ่งได้จากผลจากการวิเคราะห์จัดลำดับวิวัฒนาการโดยวิธี Maximum likelihood phylogentic tree ต่อไป


ไฟล์แนบ
.pdf   190_2560.pdf (ขนาด: 404.03 KB / ดาวน์โหลด: 854)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม