การพัฒนาชุดตรวจสอบ Immuno Strip เพื่อตรวจสอบเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas campestris pv.
#1
การพัฒนาชุดตรวจสอบ Immuno Strip เพื่อตรวจสอบเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas campestris pv. campestris สาเหตุโรคเน่าดำของคะน้า
รุ่งนภา ทองเคร็ง, ณัฎฐิมา โฆษิตเจริญกุล, บูรณี พั่ววงษ์แพทย์ และทิพวรรณ กันหาญาติ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช

          โพลีโคลนอลแอนติบอดีต่อเชื้อ Xanthomonas campestris pv. campestris ที่ผลิตได้ โดยใช้ membrane protein complex เป็นสิ่งกระตุ้น (antigen) ในการผลิตแอนติบอดีนั้น เมื่อทดสอบคุณสมบัติของโพลีโคลนอลแอนติบอดีด้วยเทคนิค indirect ELISA พบว่า แอนติบอดีที่ผลิตได้มีค่าไตเตอร์สูงที่สุด คือ 128,000 เมื่อทดสอบความจำเพาะเจาะจงด้วยเทคนิค indirect ELISA พบว่าโพลีโคลนอลแอนติบอดีที่ผลิตได้จึงมีความจำเพาะเจาะจงต่อแบคทีเรีย Xanthomonas campestris pv. campestris เมื่อทดสอบความไวของโพลีโคลนอลแอนติบอดีต่อเชื้อ Xanthomonas campestris pv. campestris ด้วยเทคนิค indirect ELISA พบว่าโพลีโคลนอลแอนติบอดีที่ผลิตได้มีความไวในการตรวจสอบเชื้อที่มีปริมาณต่ าสุด 104 หน่วยโคโลนีต่อมิลลิลิตร ดังนั้น โพลีโคลนอลแอนติบอดีต่อเชื้อ Xanthomonas campestris pv. campestris ที่ผลิตได้จากการทดลองนี้ มีความไวอยู่ในระดับที่สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาชุดตรวจสอบแบบ Immuno Strip ตรวจเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas campestris pv. campestris สาเหตุโรคเน่าดำของคะน้าได้


ไฟล์แนบ
.pdf   193_2560.pdf (ขนาด: 251.66 KB / ดาวน์โหลด: 953)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม